Νόμος 4609/19 - Άρθρο 61

Άρθρο 61


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, με:

 

α. Διεθνείς οργανισμούς,

 

β. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4375/2016,

 

γ. το Δημόσιο και φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), δήμους, περιφέρειες, συνδέσμους δήμων, δίκτυα δήμων και περιφερειών, περιφερειακές ενώσεις δήμων, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, την Ένωση Περιφερειών,

 

δ. τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών,

 

ε. τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και με τα κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα,

 

στ. τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

 

ζ. τα πιστωτικά ιδρύματα και ειδικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

 

2. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης, καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβιάζει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.

 

3. Η χρηματοδότηση των παραπάνω προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να γίνεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων.

 

4. Με τις προγραμματικές συμβάσεις συμφωνείται ο συντονισμός των ενεργειών των διαφόρων συμβαλλομένων μερών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η υλοποίηση της αποστολής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά το μέρος, ιδίως, που αφορά, την επιτάχυνση έκδοσης αδειών διαμονής μείζονος ενδιαφέροντος για την οικονομική ανάπτυξη, τη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, τη σύνταξη και εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης στην τοπική κοινωνία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι δημοσιότητας της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.