Νόμος 4609/19 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Τροποποίηση του νόμου 3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου 3551/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρούνται του νόμου οι καταδυτικές εργασίες, για τις οποίες εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα με αριθμό 10, που εγκρίθηκε με την 3131.1/20/1995 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 978/Β/1995).}

 

2. Στο άρθρο 7 του νόμου 3551/2007 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 επιβάλλεται, από την κατά περίπτωση αρμόδια Λιμενική Αρχή, πρόστιμο από 500 έως 5.000 €, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 157 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973). Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών και ο πλοίαρχος του πλοίου. Το πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ποινικών και αστικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζονται ως προς το ανώτερο και κατώτερο όριο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.