Νόμος 4609/19 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Συγκρότηση των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 2 του από [ΒΔ] 14-01-1939 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 24/Α/1939) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Λιμενικές Επιτροπές των Λιμενικών Ταμείων που λειτουργούν σε επίπεδο νομού, εκείνων που έχουν έδρα την έδρα του νομού, καθώς και των λοιπών Λιμενικών Ταμείων συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελούνται από τα εξής μέλη:

 

α) τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής, ως Αντιπρόεδρο,

 

β) τον Προϊστάμενο της οικείας Τελωνειακής Αρχής,

 

γ) 1 κάτοικο της έδρας του νομού και 2 κατοίκους του νομού, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ταμείου, που ορίζονται ως μέλη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με τους αναπληρωτές τους και είναι ιδιώτες ή υπάλληλοι του Δημοσίου ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και πτυχιούχοι ανώτατου ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ή απόφοιτοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

 

δ) 1 εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ή του οικείου δήμου αντίστοιχα, ο οποίος προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεταξύ 4 προσώπων που υποδεικνύονται από την ολομέλεια της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ή τον οικείο δήμο αντίστοιχα,

 

ε) 1 αντιπρόσωπο του οικείου Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Διοίκησή του. Αν η έδρα του Εμπορικού Επιμελητηρίου δεν συμπίπτει με την έδρα του Λιμενικού Ταμείου, αλλά βρίσκεται σε άλλη πόλη του ίδιου νομού, τα μέλη αυτά υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του νομού. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Εμπορικό Επιμελητήριο στον νομό, τότε τα μέλη αυτά ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επιλέγονται μεταξύ των εμπόρων της έδρας του Λιμενικού Ταμείου,

 

στ) 1 εκπρόσωπο του οικείου Εργατικού Κέντρου με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τη Διοίκησή του,

 

ζ) 1 εκπρόσωπο του οικείου Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων, με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τη Διοίκησή του,

 

2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη, που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος καταργείται. Ομοίως, καταργείται η κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Δημοκρατίας και Εμπορικής Ναυτιλίας υπ' αριθμόν 4121.9/22/1990 (ΦΕΚ 811/Β/1990).

 

3. Η θητεία των Λιμενικών Επιτροπών, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει στις 31-12-2019. Οι νέες Λιμενικές Επιτροπές συγκροτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για τριετή θητεία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.