Νόμος 4609/19 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Σύναψη συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ λιμενικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων και τρίτων - επενδυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η σύναψη Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και τρίτων-επενδυτών, για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των λιμένων δικαιοδοσίας των Ταμείων, για σκοπούς που σχετίζονται με την εκ μέρους των τρίτων άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με εξαίρεση την Ακτοπλοΐα.

 

2. Οι Συμβάσεις της προηγουμένης παραγράφου συνάπτονται, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγουν τα Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από απόφαση της Διοίκησής τους, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην περίπτωση των Κρατικών Λιμενικών Ταμείων και από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών, στην περίπτωση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Η έκδοση ρητής εγκριτικής πράξης δεν απαιτείται μετά την άπρακτη παρέλευση 90 ημερών από την επομένη της υποβολής της παραπάνω απόφασης στον αρμόδιο Υπουργό. Στην απόφαση της Παραχώρησης καθορίζεται το ελάχιστο οικονομικό αντάλλαγμα για τη χρήση των παραχωρούμενων χώρων και δραστηριοτήτων, το οποίο προκύπτει από χρηματοοικονομική μελέτη που διενεργείται από ανεξάρτητο εκτιμητή/ εμπειρογνώμονα, που ορίζει το Ταμείο. Επίσης καθορίζεται η χρονική διάρκεια, καθώς και οι λοιποί όροι της Παραχώρησης. Οι Συμβάσεις του πρώτου εδαφίου συνάπτονται μεταξύ του επενδυτή που αναδείχθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία και του Λιμενικού ή Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, νομίμως, εκπροσωπούμενου και περιλαμβάνουν τους όρους της Παραχώρησης που καθορίσθηκαν με την απόφαση της Διοίκησης που εγκρίθηκε σιωπηρά ή ρητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς.

 

3. Το προβλεπόμενο στη Σύμβαση οικονομικό αντάλλαγμα της Παραχώρησης δύναται να υπερβαίνει το ελάχιστο που εγκρίθηκε με την απόφαση της Παραχώρησης της παραγράφου 2, εισπράττεται στο σύνολό του από το Λιμενικό Ταμείο και αποτελεί οικονομικό πόρο του.

 

4. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης δεν υπερβαίνει τα 40 έτη. Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου διάρκειας της Σύμβασης Παραχώρησης, με την σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων, και εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην Προκήρυξη και την Σύμβαση σχετικός όρος, είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης Παραχώρησης με τους ίδιους όρους, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

 

5. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης για την παραχώρηση του συνόλου της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα, δικαιοδοσίας των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ούτε η παραχώρηση του συνόλου των λιμενικών υποδομών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των οποίων τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκούν τα Ταμεία ως φορείς διαχείρισης των Λιμένων.

 

6. Στις Συμβάσεις Παραχώρησης που συνάπτονται δυνάμει του παρόντος, εφαρμόζονται τα άρθρα 108 και 112, πλην του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, καθώς και τα άρθρα 113, 114 και 124 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

7. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με τις συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με το παρόν και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε άλλον φορέα.

 

8. Οι συμβάσεις παραχώρησης της παραγράφου 1 υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλογικά εφαρμοζόμενης της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

9. Από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαιρούνται λιμένες ή τμήματα λιμένων που αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.