Νόμος 4623/19 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Λογιστικές εργασίες σε νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 36 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας δύνανται να αναθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων για την εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως, καθώς και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 146/2003 (ΦΕΚ 122/Α/2003)) και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον υπάρχει αδυναμία διεκπεραίωσης των εν λόγω λογιστικών εργασιών από το προσωπικό τους.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό με την ανάθεση των εργασιών της παραγράφου 1 θέμα.

 

3. Οι δαπάνες για λογιστικές εργασίες που έχουν γίνει από την 28-03-2017 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ' εφαρμογή της 62008/ΕΓΔΕΚΟ/1992/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2657/Β/2008) είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ των εγκεκριμένων προϋπολογισμών έτους 2019 των νοσοκομείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι εγγεγραμμένες στους προϋπολογισμούς του έτους αναφοράς και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά από όλους τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.