Νόμος 4623/19

Ν4623/2019: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4623/2019: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα, (ΦΕΚ 134/Α/2019), 09-08-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Επείγουσες διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 1: Σύμπραξη δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων

Άρθρο 2: Συγκρότηση - Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών

Άρθρο 4: Εκλογή νέου δημάρχου ή περιφερειάρχη

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνδέσμων τους

Άρθρο 7: Συμπαραστάτης του Δημότη και Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης

Άρθρο 8: Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών

Άρθρο 9: Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος

Άρθρο 10: Έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών

Άρθρο 11: Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

Άρθρο 13: Παράταση προθεσμιών

Άρθρο 14: Ρύθμιση θεμάτων υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών

Άρθρο 16: Τροποποίηση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991)

Άρθρο 17: Διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων

Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των άρθρων 155 και 157 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019)

 

Μέρος Β: Διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 19: Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Άρθρο 20: Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 21: Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 22: Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας

Άρθρο 23: Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 24: Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας

Άρθρο 25: Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών

Άρθρο 26: Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 27: Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 28: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 29: Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Άρθρο 30: Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

Άρθρο 31: Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 32: Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

Άρθρο 33: Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών

Άρθρο 34: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα

Άρθρο 35: Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα

Άρθρο 36: Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα

Άρθρο 37: Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών

Άρθρο 38: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 39: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Άρθρο 40: Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 41: Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 42: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 43: Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Άρθρο 44: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 45: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 46: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 47: Δεδομένα του Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 48: Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Κέντρο Δεδομένων, Κυβερνητικό Νέφος και Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 49: Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Άρθρο 50: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Άρθρο 51: Ενιαία Διοικητική Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 52: Τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου 3979/2011για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Άρθρο 53: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Άρθρο 54: Προγραμματικές συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας

Άρθρο 55: Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 56: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 57: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) για την ΕΚΟΜΕ ΑΕ

Άρθρο 58: Τροποποίηση της ανώνυμης εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και μετονομασία της σε Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ)

Άρθρο 59: Σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Άρθρο 60: Σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 61: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Γ: Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 62: Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Άρθρο 63: Ρυθμίσεις για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 64: Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα - ακαδημαϊκές ελευθερίες αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

Άρθρο 65: Άρση πρόβλεψης ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Άρθρο 66: Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 67: Συνέχιση λειτουργίας κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Άρθρο 68: Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη εκπαιδευτικών

Άρθρο 69: Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων

Άρθρο 70: Αμοιβή μη πιστοποιημένων εκπαιδευτικών ενηλίκων

Άρθρο 71: Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών ΚΔΒΜ

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Άρθρο 72: Μείωση ετήσιου επιτοκίου επιβάρυνσης ρυθμισμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 73: Παράταση έναρξης ισχύος

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 74: Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Άρθρο 75: Συμμετοχή των ιατρών Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στους γνωμοδοτούντες ιατρούς

Άρθρο 76: Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ιατρών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 77: Συμμετοχή εκπροσώπου Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε εξέταση αιτημάτων από την ΕΑΦΑΑΧ

Άρθρο 78: Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων νοσοκομείων και παράταση χρόνου γεωγραφικών ορίων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 79: Λογιστικές εργασίες σε νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς

Άρθρο 80: Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 81: Ρυθμίσεις οφειλών παρόχων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 82: Πληρωμή Δαπανών Νοσοκομείων και Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 83: Πληρωμή δαπανών ασφαλισμένων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 84: Τροποποιήσεις Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 85: Διατάκτες μεταφερόμενων φορέων

Άρθρο 86: Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό Παιγνίων και τις πράξεις πιστοποίησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 87: Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Άρθρο 88: Προσωπικό Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Άρθρο 89: Ανάκληση προκηρύξεων Καλλιτεχνικών Διευθυντών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διάταξη Υπουργείου Εξωτερικών

 

Άρθρο 90: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007)

 

Κεφάλαιο Ζ: Διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 

Άρθρο 91: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 92: Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 93: Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 94: Λοιπές ρυθμίσεις για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 

Κεφάλαιο Η: Διατάξεις Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Άρθρο 95: Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

Άρθρο 96: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 97: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 98: Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 99: Προστασία αρχαιοτήτων

Άρθρο 100: Πρόεδρος Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

 

Κεφάλαιο Θ: Διατάξεις Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Άρθρο 101: Τροποποίηση του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού

 

Κεφάλαιο Ι: Διάταξη Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 102: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Διάταξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 103: Ρυθμίσεις σχετικά με τις ναυλώσεις πλοίων

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Διατάξεις Υπουργείου Τουρισμού

 

Άρθρο 104: Αδειοδότηση Τουριστικών Λιμένων

Άρθρο 105: Προγράμματα μετεκπαίδευσης

Άρθρο 106: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 107

Άρθρο 108: Τροποποιήσεις του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013)

Άρθρο 109: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 3867/2010

Άρθρο 110

Άρθρο 111: Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 112

Άρθρο 113: Τροποποίηση του νόμου 3649/2008

Άρθρο 114

Άρθρο 115: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του νόμου 2932/2001

Άρθρο 116

Άρθρο 117: Τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας

Άρθρο 118

Άρθρο 119

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Προσθήκη συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων στον νόμο [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016)

 

Άρθρο 120: Προσδιορισμός ακαθαρίστου συνολικού ποσού

Άρθρο 121

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-08-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.