Νόμος 4635/19 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Τροποποίηση του νόμου 4070/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι κοινόχρηστοι, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος κατασκευής κεραίας, εφόσον επιθυμεί να κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων περί δικαιωμάτων διέλευσης, υποβάλλει αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μόνο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις α)α', β)β' και θ)θ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και α) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, β) τεχνική έκθεση μηχανικού και γ) αρχιτεκτονικά σχέδια. Σε αυτή την περίπτωση ο αρμόδιος φορέας χορήγησης χορηγεί δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με τις περιπτώσεις α', β', γ', ε', στ', υποπεριπτώσεις β)β' και δ)δ' της περίπτωσης ζ', και περιπτώσεις η' και ι' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και δεν απαιτείται παροχή εγκρίσεων από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ούτε ακολουθείται η διαδικασία εγκρίσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι κοινόχρηστοι δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Παραρτήματος.}

 

2. Στο άρθρο 11 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Μέχρι να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 28 του νόμου 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' του άρθρου 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017), οι αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι κοινόχρηστοι, εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις περιπτώσεις στ', ζ', η', ι', ι)α', ι)β' και ι)γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι κοινόχρηστοι, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης μόνο τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων β)β' και δ)δ' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήματος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.