Νόμος 4635/19

Ν4635/2019: Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4635/2019: Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 167/Α/2019), διόρθωση (ΦΕΚ 171/Α/2019), 30-10-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019) (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις)

 

Μέρος Β: Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των νόμων 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016), 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011), 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998)

 

Άρθρο 2: Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων

Άρθρο 3: Τροποποίηση του νόμου 4399/2016

 

Μέρος Γ: Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

 

Άρθρο 4: Ορισμός

Άρθρο 5: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 6: Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα

Άρθρο 7: Νομική δεσμευτικότητα

Άρθρο 8: Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής

Άρθρο 9: Τελική διάταξη

 

Μέρος Δ: Εθνικό Μητρώο Υποδομών

 

Άρθρο 10: Εθνικό Μητρώο Υποδομών

 

Μέρος Ε: Χωροταξία - πολεοδομία

 

Άρθρο 11: Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων

 

Μέρος ΣΤ: Επιχειρηματικά πάρκα

 

Άρθρο 12: Διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

 

Μέρος Ζ: Βιομηχανικές δραστηριότητες

 

Άρθρο 13

 

Μέρος Η: Τροποποιήσεις του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 14

 

Μέρος Θ: Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Είσπραξη οφειλόμενου ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού

Άρθρο 17: Δασικοί συνεταιρισμοί

Άρθρο 18: Απόδοση εσόδων σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φορείς

 

Μέρος Ι: Έλεγχος και Εποπτεία

 

Άρθρο 19

 

Μέρος ΙΑ: Ψηφιακή διακυβέρνηση

 

Κεφάλαιο Α: Αδειοδότηση και έλεγχος κατασκευών κεραιών στην ξηρά

 

Άρθρο 20: Ορισμοί

Άρθρο 21: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά

Άρθρο 22: Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 23: Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας

Άρθρο 24: Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών από ελεγκτή δόμησης

Άρθρο 25: Απομάκρυνση δομικών κατασκευών κεραιών

Άρθρο 26: Συνεγκατάσταση - από κοινού χρήση ευκολιών

Άρθρο 27: Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 28: Τροποποίηση κατασκευών κεραιών

Άρθρο 29: Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών

Άρθρο 30: Περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας

Άρθρο 31: Οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών)

Άρθρο 32: Πάρκα κεραιών εντός οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 33: Έλεγχοι

Άρθρο 34: Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου

Άρθρο 35: Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Άρθρο 36: Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)

Άρθρο 37: Κυρώσεις

Άρθρο 38: Λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής

Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 41: Κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών Κεραιών

Άρθρο 42: Τροποποίηση του νόμου 4070/2012

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 

Άρθρο 43: Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Άρθρο 44: Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών

 

Κεφάλαιο Γ: Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

 

Άρθρο 45: Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 46: Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία και κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων

Άρθρο 47: Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Κεφάλαιο Δ: Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 48: Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας

Άρθρο 49: Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 50: Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 51: Λοιπά οργανωτικά ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 52: Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

 

Μέρος ΙΒ: Εργασιακά θέματα

 

Κεφάλαιο Α: Συλλογικές εργασιακές σχέσεις

 

Άρθρο 53: Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 54: Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

Άρθρο 55: Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 56: Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 57: Επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία

 

Κεφάλαιο Β: Ατομικές εργασιακές σχέσεις

 

Άρθρο 58: Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών

Άρθρο 59: Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Άρθρο 60: Αναβάθμιση του ρόλου του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στην καταγραφή της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 61: Άρση αβεβαιότητας των αποσπασμένων στην Ελλάδα εργαζομένων επιχειρήσεων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή την ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 62: Ζητήματα λειτουργίας συλλογικών οργάνων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 63: Παράταση ισχύος της από 28-03-2018 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Άρθρο 64: Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

 

Κεφάλαιο Γ: Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

 

Άρθρο 65: Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

Άρθρο 66: Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης

Άρθρο 67: Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία

Άρθρο 68: Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο Δ: Ασφαλιστικές διατάξεις

 

Άρθρο 69: Ρύθμιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

Άρθρο 70: Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου [Ν] 4611/2019

Άρθρο 71: Παράταση του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 4569/2018

Άρθρο 72: Παράταση διάρκειας σύμβασης

Άρθρο 73: Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπών φορέων

Άρθρο 74: Ρυθμίσεις Επιλογής Προϊσταμένων Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Μέρος ΙΓ: Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών στη διοικητική δικαιοσύνη

 

Άρθρο 75: Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ψηφιακός διοικητικός φάκελος

Άρθρο 76: Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (νόμος [Ν] 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α/1999)), ψηφιακή δικογραφία

Άρθρο 77: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 40/2013 (ΦΕΚ 75/Α/2013)

Άρθρο 78: Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ και ηλεκτρονικής διεύθυνσης στα δικόγραφα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

Άρθρο 79: Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Άρθρο 80: Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης

 

Μέρος ΙΔ: Δημόσιες συμβάσεις

 

Άρθρο 81: Σύμβαση μελέτης / κατασκευής

Άρθρο 82: Συμβάσεις παραχώρησης

Άρθρο 83: Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

Μέρος ΙΕ: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία

 

Άρθρο 84: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία

 

Μέρος ΙΣΤ: Γενικό Εμπορικό Μητρώο

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Σκοπός και πλαίσιο λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

 

Άρθρο 85: Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου - Ορισμοί

Άρθρο 86: Υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Άρθρο 87: Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 88: Εποπτεία Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Άρθρο 89: Πληροφοριακό Σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 90: Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Λήψη Αριθμού Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 91: Διαλειτουργικότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Εμπορική δημοσιότητα

 

Άρθρο 92: Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 93: Αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας

Άρθρο 94: Έννομες Συνέπειες Δημοσιότητας

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα

 

Άρθρο 95: Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής

Άρθρο 96: Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες

Άρθρο 97: Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες

Άρθρο 98: Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 99: Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών

Άρθρο 100: Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών

Άρθρο 101: Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Διαδικασία καταχώρισης

 

Άρθρο 102: Διαδικασία αυτοματοποιημένης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Άρθρο 103: Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας

Άρθρο 104: Διαδικασία προέγκρισης επωνυμίας

Άρθρο 105: Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Άρθρο 106: Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων

Άρθρο 107: Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Άρθρο 108: Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές

Άρθρο 109: Υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων λειτουργών προς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Άρθρο 110: Έννομη προστασία

Άρθρο 111: Πρόσβαση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Άρθρο 112: Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις

Άρθρο 113: Ανταποδοτικά τέλη Γενικού Εμπορικού Μητρώου

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Κυρώσεις

 

Άρθρο 114: Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση των Διατάξεων από τους Υπόχρεους

 

Κεφάλαιο Έκτο: Τροποποιούμενες - Καταργούμενες Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 115

Άρθρο 116

 

Μέρος ΙΖ: Ζητήματα τύπου

 

Άρθρο 117: Ζητήματα Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

 

Μέρος ΙΗ: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

 

Άρθρο 118: Αντικείμενο - πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 119: Ορισμοί

Άρθρο 120: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Άρθρο 121: Διάρκεια προγραμματικής περιόδου

Άρθρο 122: Πόροι, επιλέξιμες κατηγορίες και προϋπολογισμός του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Άρθρο 123: Κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Άρθρο 124: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Άρθρο 125: Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Άρθρο 126: Αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης

Άρθρο 127: Κριτήρια αξιολόγησης Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης κατά την υποβολή

Άρθρο 128: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης

Άρθρο 129: Διαχείριση και έλεγχος των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και των έργων τους

Άρθρο 130: Ειδικά Προγράμματα

Άρθρο 131: Υπηρεσία Συντονισμού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Άρθρο 132: Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης

Άρθρο 133: Υλοποίηση και πληρωμή των έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Άρθρο 134: Τεχνική Βοήθεια

Άρθρο 135: Πληροφοριακό Σύστημα

Άρθρο 136: Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Άρθρο 137: Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 138: Κρατικές ενισχύσεις

Άρθρο 139: Μεταβατική περίοδος

Άρθρο 140: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 141: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος ΙΘ: Διατάξεις για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

 

Άρθρο 142: Εξωτερική Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων

Άρθρο 143: Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Άρθρο 144: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 145: Τροποποίηση Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Άρθρο 146

 

Μέρος Κ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 147: Τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966

Άρθρο 148: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 3377/2005

Άρθρο 149: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4072/2012

Άρθρο 150: Τροποποίηση του νόμου 3299/2004

Άρθρο 151: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 152: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4548/2018

Άρθρο 153: Διακριτικός τίτλος για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ)

Άρθρο 154: Διατάξεις για το Ελληνικό

Άρθρο 155: Ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Άρθρο 156: Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές

Άρθρο 157: Τροποποιήσεις των νόμων 4339/2015, [Ν] 2644/1998, 2328/1995, [Ν] 1746/1988

Άρθρο 158: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία δραστηριοτήτων και την προστασία του καταναλωτή

Άρθρο 159: Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιμένων

Άρθρο 160: Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άρθρο 161: Τροποποιήσεις του νόμου 4512/2018

Άρθρο 162: Αρμοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Άρθρο 163: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011)

 

Μέρος ΚΑ: Λοιπές ρυθμίσεις των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη

 

Κεφάλαιο Α: Διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Άρθρο 164: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017)

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 165: Κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης

Άρθρο 166: Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020

Άρθρο 167: Ρυθμίσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία

Άρθρο 168: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010)

Άρθρο 169: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 170: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 171: Τροποποιήσεις στο νόμο [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017)

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 

Άρθρο 172: Αναστολή ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 62/2019

Άρθρο 173: Τροποποίηση του νόμου 4249/2014

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις για το επιτελικό κράτος

 

Άρθρο 174: Τροποποιήσεις του νόμου 4622/2019

Άρθρο 175: Τροποποίηση του νόμου 4440/2016

Άρθρο 176: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 177: Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 178: Αντικατάσταση του άρθρου 61 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011)

Άρθρο 179: Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 180: Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων

Άρθρο 181: Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 182: Αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης και λοιπά έξοδα αιρετών

Άρθρο 183: Καταβολές χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017)

Άρθρο 184: Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων

Άρθρο 185: Βαθμολόγηση κριτηρίων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

Άρθρο 186: Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων

Άρθρο 187: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διατάξεις Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Άρθρο 188: Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Ζ: Διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών - Ρυθμίσεις για την αφορά διαδικτυακών παιγνίων - Τροποποίηση του νόμου 4002/2011

 

Άρθρο 189: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 190: Τροποποίηση του άρθρου 27 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 191: Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 192: Αντικατάσταση του άρθρου 30 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 193: Τροποποίηση του άρθρου 31 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 194: Αντικατάσταση του άρθρου 34 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 195: Αντικατάσταση του άρθρου 45 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 196: Προσθήκη άρθρου 45Α στο νόμο 4002/2011

Άρθρο 197: Αντικατάσταση του άρθρου 46 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 198: Αντικατάσταση του άρθρου 47 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 199: Τροποποίηση του άρθρου 48 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 200: Αντικατάσταση του άρθρου 49 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 201: Τροποποίηση του άρθρου 50 του νόμου 4002/2011

Άρθρο 202: Τροποποίηση του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 2961/2001

Άρθρο 203: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Η: Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπά θέματα

 

Άρθρο 204: Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης

Άρθρο 205: Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης

Άρθρο 206: Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 207: Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 208: Διατάξεις για την ανώνυμη εταιρία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις

Άρθρο 209: Τροποποιήσεις του νόμου 3213/2003 και του νόμου 3023/2002

Άρθρο 210: Τροποποιήσεις του νόμου 4354/2015

Άρθρο 211: Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 212: Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 213: Θέματα Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Άρθρο 214: Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Άρθρο 215: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014)

Άρθρο 216: Τροποποίηση του άρθρου 32 του νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/2016)

Άρθρο 217: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 132/1969 (ΦΕΚ 35/Α/1969)

Άρθρο 218: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019)

Άρθρο 219: Τροποποίηση του νόμου 4399/2016

Άρθρο 220: Τροποποίηση του άρθρου 27 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 221: Ρύθμιση για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΕΕΑ

Άρθρο 222: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Άρθρο 223: Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Άρθρο 224: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων

Άρθρο 225: Διατάξεις για Επιμελητήρια

Άρθρο 226: Τροποποίηση του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 227: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014)

Άρθρο 228: Τροποποιήσεις του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 229: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 230: Αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων στους δήμους που συστάθηκαν με το άρθρο 154 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019)

Άρθρο 231: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 232: Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 233: Πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Άρθρο 234: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 235: Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 236: Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 237: Ενδιάμεσοι φορείς

Άρθρο 238

Άρθρο 239

Άρθρο 240

Άρθρο 241: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-10-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.