Νόμος 4638/19 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Κύρωση της από 05-11-2019 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με το νόμο 4564/2018 (ΦΕΚ 170/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 05-11-2019 σύμβαση, με την οποία τροποποιείται η από 06-09-2018 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4564/2018 (ΦΕΚ 170/Α/2018), που υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 06-0-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Υγείας

 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημόσιου, νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και τον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη ΑΦΕΤΕΡΟΥ της Εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθμόν 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15-02-2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους Λαμπροπούλου Χριστίνα και Αγουρίδη Γιώργο με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εφεξής τα Μέρη

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Α) Την 21-09-2018 κυρώθηκε διά του νόμου 4564/2018 (εφεξής ο νόμος) η από 06-09-2018 σύμβαση (εφεξής η Σύμβαση) μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος (εφεξής το Ίδρυμα) και του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το Ε.Δ.), η οποία ρυθμίζει το συμβατικό πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση εκ μέρους του Ιδρύματος δωρεών για την ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα (εφεξής η Πρωτοβουλία).

 

(Β) ειδικότερα δυνάμει του Προοιμίου της Σύμβασης, το ίδρυμα:

 

(α) αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους υλοποίησης (που σήμερα υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 200.000.000-250.000.000 ευρώ) ενώ συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων η υλοποίηση από το Ίδρυμα των ακόλουθων δωρεών που αφορούν:

 

ii. Στον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης (Έργο II),

iii. στον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό κτηρίου στην Αθήνα, εντός του χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική, με σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. (Έργο III),

ν. στην προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και στη συντήρηση υφιστάμενου με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ (Έργο V)

viii. Καθώς και σε κάθε άλλο συναφές, παρεπόμενο ή/και αυτοτελές πρόσθετο έργο που ήθελε συμφωνηθεί, ως πρόσθετη δωρεά διεπόμενη από την παρούσα Σύμβαση, με το Ελληνικό Δημόσιο.

 

(Γ) Σε συνέχεια της δημοσίευσης του νόμου το Ελληνικό Δημόσιο ενημέρωσε το Ίδρυμα ότι η παραχώρηση χώρου εντός του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός για την υλοποίηση της δωρεάς του Έργου III δεν εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, οι δε μεταγενέστερες εναλλακτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από το Ίδρυμα προς το σκοπό υλοποίησης της δωρεάς δεν έλαβαν την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα Μέρη αναγνωρίζουν την οριστική αδυναμία υλοποίησης του Έργου III και αποφασίζουν την εξαίρεσή του από την Πρωτοβουλία. Αντίστοιχα, το Ίδρυμα, κατόπιν της ανωτέρω εξαίρεσης και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υποστήριξης του Νοσηλευτικού τομέα στην Ελλάδα, αποφάσισε την ενίσχυση αυτού μέσω της έγκρισης δωρεών προς το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α καθώς και την έγκριση δωρεών προς την Επαγγελματική Σχολή βοηθών Νοσοκόμων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω.

 

(Δ) Σε ακολουθία της κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπ' αριθμόν viii πρόβλεψης του Προοιμίου της Σύμβασης, το ΙΣΝ κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών της περιοχής και στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της ευρύτερης περιοχής της Λακωνίας, μετά από προηγούμενη συζήτηση και σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου, αποφάσισε να εγκρίνει δωρεά για τη δημιουργία νέου Γενικού Νοσοκομείου στη Σπάρτη. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω απόφασης, τα Μέρη αποφασίζουν την ένταξη του έργου αυτού στην Πρωτοβουλία ως Έργο VIII.

 

(Ε) Έτι περαιτέρω, τα Μέρη αμοιβαία αναγνωρίζουν την χρησιμότητα κατασκευής χώρου στάθμευσης και ελικοδρομίου για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης που θα υλοποιηθεί μέσω της δωρεάς του Έργου II, με σχετική τροποποίηση της Σύμβασης.

 

(Ζ) Κατόπιν νέων συζητήσεων και αξιολογήσεων των συνθηκών, το Ε.Δ. έκρινε και πρότεινε ως καταλληλότερη για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, την προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων αντί της συντήρησης των υφιστάμενων, που αποτελούσε μαζί με την προμήθεια δύο νέων αεροπλάνων την αρχική πρόταση, ενώ δεσμεύθηκε για την ανάληψη της συντήρησής τους με ίδιους πόρους, μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου και την παράδοση αυτού. Το Ίδρυμα αποδέχθηκε την πρόταση αυτή και αποφάσισε ότι το Έργο V θα περιλαμβάνει μόνο την προμήθεια νέου εξοπλισμού και μέχρι του ποσού των Ευρώ 25,000,000., που ήδη προβλέπεται στην Επιμέρους Σύμβαση - Έργο V. Κατόπιν της σχετικής εξέλιξης τα μέρη συμφωνούν στην ανάγκη τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο V, στις συγκεκριμένες αναφορές προκειμένου αυτές να αντανακλούν τις νέες συνθήκες και υποχρεώσεις των μερών.

 

(Η) Αναφορικά με την πρόοδο του Έργου VII, σχετικά με την χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπιση του τραύματος, καθώς και την πρόοδο της τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς-Έργο V, όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω υπό (Ζ), και σε ό,τι αφορά στην ωρίμανση των συγκεκριμένων έργων, τα μέρη συμφωνούν ότι: Αναφορικά με την τεχνική και θεσμική ωρίμανση των Έργων V και VII, το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως και οι εν λόγω Επιμέρους Συμβάσεις ή τυχόν τροποποίηση αυτών, να κυρωθούν με νόμο έως την 31-12-2019, άλλως τα συγκεκριμένα Έργα θα εξαιρεθούν από την Πρωτοβουλία για την Υγεία.

 

(Θ) Με την ένταξη των ανωτέρω έργων όπως αυτά προσδιορίστηκαν ανωτέρω, περιπτώσεων Γ και Δ, το συνολικό κόστος υλοποίησης αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο κατά προσέγγιση ποσό των 400.000.000 Ευρώ.

 

Ήδη, τα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαίως τα εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1° - Τροποποίηση συνολικού κόστους υλοποίησης των Έργων

 

Η παράγραφος 1(α) του Προοιμίου της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους υλοποίησης (που σήμερα υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 400.000.000 ευρώ) των εξής έργων (εφεξής τα Έργα).}

 

ΑΡΘΡΟ 2°- Τροποποίηση Έργου Η της Σύμβασης

 

1. Η παράγραφος 1(α) υποπαράγραφος (ii) του Προοιμίου της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης καθώς και του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού υπαίθριου χώρου στάθμευσης και ελικοδρομίου σε γειτνιάζον με το Νοσοκομείο ακίνητο, ανήκον κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου, (εφεξής Έργο II)}

 

ΑΡΘΡΟ 3° - Τροποποίηση Έργου III της Σύμβασης

 

1. Η παράγραφος 1{α) υποπαράγραφος (iii) του Προοιμίου της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{...της χρηματοδότησης της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εκπαιδευτικών, ερευνητικών και χορήγηση υποτροφιών) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. (εφεξής Έργο ΙΙΙΑ) και του Κέντρου Εκπαίδευσης Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική, (εφεξής Έργο ΙΙΙΒ)}

 

ΑΡΘΡΟ 4° - Τροποποίηση Έργου V της Σύμβασης

 

Η παράγραφος 1(α) υποπαράγραφος (ν) του Προοιμίου της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{της προμήθειας νέου εξοπλισμού με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, (εφεξής Έργο V)}

 

ΑΡΘΡΟ 5° - Τροποποίηση Έργου VI της Σύμβασης

 

Η παράγραφος 1{α) υποπαράγραφος (vi) του Προοιμίου της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{vi. Της προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού ιατρικού εξοπλισμού {ΡΕΤ-Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων καθώς και της δημιουργίας μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων) σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε και σε άλλους χώρους που θα υποδείξει το Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής έργο VI).}

 

ΑΡΘΡΟ 6° - Ένταξη Έργου VIII της Σύμβασης

 

Στην παράγραφο 1(α) του Προοιμίου της Σύμβασης εντάσσεται ως Έργο VHI, ο σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης και προστίθεται ως εξής:

 

{viii. το σχεδίασμά, κατασκευή και εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης (εφεξής Έργο VIII).}

 

ΑΡΘΡΟ 7° - Τροποποίηση παραγράφου 2 άρθρου 2 της Σύμβασης

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της Σύμβασης τροποποιείται και διατυπώνεται ως εξής:

 

{Οι όροι υλοποίησης του Έργου IV προσδιορίζονται στην Επιμέρους Σύμβαση που προσαρτάται στην Σύμβαση ως Παράρτημα 4. Οι όροι υλοποίησης εκάστου εκ των λοιπών Έργων θα προσδιορίζονται στις Επιμέρους Συμβάσεις που θα υπογραφούν κατά το χρόνο ωρίμανσης εκάστου Έργου. Το Ελληνικό Δημόσιο μεριμνά και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ταχεία τεχνική και θεσμική ωρίμανση των Έργων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των επιμέρους τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Αναφορικά με την τεχνική και θεσμική ωρίμανση των Έργων V και VII, το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως και οι εν λόγω Επιμέρους Συμβάσεις ή τυχόν τροποποίηση αυτών να κυρωθούν με νόμο έως την 31-12-2019, άλλως τα συγκεκριμένα Έργα θα εξαιρεθούν από την Πρωτοβουλία για την Υγεία.

 

Συμφωνείται περαιτέρω ότι τα παρακάτω Έργα της Πρωτοβουλίας για την Υγεία πρέπει να κυρωθούν με νόμο, ως εξής:

 

Το Έργο I (Νοσοκομείο Κομοτηνής), κύρωση με νόμο έως την 31-01-2020

Το Έργο II (Νοσοκομείο Παίδων Θεσσαλονίκης), κύρωση με νόμο έως 31-05-2020

Το Έργο VIII (Νοσοκομείο Σπάρτης), κύρωση με νόμο έως 30-11-2020.}

 

ΑΡΘΡΟ 8° - Τροποποίηση παραγράφου 4 άρθρου 19 της Σύμβασης

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 της Σύμβασης προστίθεται εδάφιο τελευταίο, ως εξής:

 

{Σε περιπτώσεις απρόβλεπτων αναγκών προμήθειας επιπρόσθετου εξοπλισμού, αλλαγών των προδιαγραφών του εξοπλισμού αυτού (εξαιτίας πχ τεχνολογικών εξελίξεων) καθώς και συνδρομής έκτακτων και ειδικών περιστάσεων εν γένει, τροποποιήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά, ποσότητα και λοιπές προδιαγραφές μετά την υπογραφή της εκάστοτε επιμέρους Σύμβασης και κύρωσής της με νόμο δεν απαιτούν εκ νέου κύρωση.}

 

ΑΡΘΡΟ 9° - Οι σχετικές αναφορές στα Έργα τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

 

1. Η παράγραφος 4 του Προοιμίου της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα Έργα I, II και VIII θα υλοποιηθούν σε εδαφική έκταση που ανήκει και θα ανήκει στο διηνεκές στο Ελληνικό Δημόσιο και τους αρμόδιους φορείς του. Ως εκ τούτου, στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου και των αρμόδιων φορέων του θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις μετά του εξοπλισμού τους που θα κατασκευαστούν σε εφαρμογή της Σύμβασης και των Επιμέρους Συμβάσεων.}

 

2. Οι κάτωθι αναφερόμενοι ορισμοί του άρθρου 1 της Σύμβασης τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

 

{- Έργα: Τα περιγραφόμενα στο Προοίμιο της Σύμβασης Έργα I-VIII

- Έργα Κτιριακών Υποδομών: Τα Έργα I, II και VIII που περιγράφονται στο Προοίμιο της παρούσας, όπως αυτά θα εξειδικευτούν στις Επιμέρους Συμβάσεις

- Έργα Εξοπλισμού: Τα Έργα ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ, IV, V και VI που περιγράφονται στο Προοίμιο Σύμβασης, όπως αυτά θα εξειδικευτούν στις Επιμέρους Συμβάσεις}

 

3. Η περιγραφή του εκτιμώμενου υπολογισμού του συνόλου των έργων στο Παράρτημα 1 της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του συνόλου των Έργων-εάν και εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε τελική συμφωνία-ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ποσό Ευρώ 400.000.000.}

 

4. Η περιγραφή του Έργου II στο Παράρτημα 1 της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{II) τον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης καθώς και τον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό υπαίθριου χώρου στάθμευσης και ελικοδρομίου σε γειτνιάζον με το Νοσοκομείο ακίνητο, ανήκον κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου.}

 

5. Η περιγραφή του Έργου III στο Παράρτημα I της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{III) την χρηματοδότηση της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εκπαιδευτικών, ερευνητικών και χορήγηση υποτροφιών) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. και του Κέντρου Εκπαίδευσης Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική}

 

6. Η περιγραφή του Έργου V στο Παράρτημα I της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{της προμήθειας νέου εξοπλισμού με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, (εφεξής Έργο V)}

 

7. Προστίθεται η περιγραφή του Έργου VIII στο Παράρτημα I της Σύμβασης, ως εξής:

 

{VIII) το σχεδίασμά, κατασκευή και εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης (εφεξής Έργο VIII).}

 

Ακολούθως τροποποιείται η αρίθμηση στην παράγραφο 1(α) του Προοιμίου της Σύμβασης καθώς και η αντίστοιχη περιγραφή στο Παράρτημα I της Σύμβασης ως εξής:

 

{ix) Καθώς και κάθε άλλου συναφούς, παρεπόμενου ή/ και αυτοτελούς πρόσθετου έργου που ήθελε συμφωνηθεί, ως πρόσθετη δωρεά διεπόμενη από την παρούσα Σύμβαση, με το Ελληνικό Δημόσιο.}

 

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, όλες οι λοιπές διατάξεις της Σύμβασης, ισχύουν ως έχουν.

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση, η οποία υπεγράφη σε 5 πρωτότυπα, ως ακολούθως:

 

Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Η Υπουργός

Ο Υπουργός Παιδείας Υγείας και Θρησκευμάτων

Ο Υφυπουργός Υγείας

 

Για το ΙΔΡΥΜΑ Σ.ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Λαμπροπούλου Χριστίνα

Αγουρίδης Γιώργος

 

Αθήνα, 05-11-2019

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.