Νόμος 4663/20 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 10 του νόμου 3887/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 4 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) Οδικές εμπορευματικές μεταφορές καταργείται η παράγραφος 1, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 και αναριθμείται σε παράγραφο 1, τροποποιείται η παράγραφος 3 και αναριθμείται σε παράγραφο 2 και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης

 

1. Οι άδειες κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης του άρθρου 5 χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των φορτηγών με άλλα φορτηγά οποιουδήποτε μικτού βάρους. Επιτρέπεται η διάσπαση συρμού ή αρθρωτού οχήματος και η προσάρτηση απεριόριστου αριθμού ανεξάρτητων ρυμουλκουμένων, χωρίς καταβολή επιπλέον εισφοράς.

 

2. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων.}

 

2. Στο άρθρο 5 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) Οδικές εμπορευματικές μεταφορές αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 3, αναριθμείται η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 σε περίπτωση γ', λόγω κατάργησης της περίπτωσης γ' με την περίπτωση 2Β' της υποπαραγράφου ΣΤ19 του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης

 

1. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου χορηγούνται νέες άδειες κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (αρχική χορήγηση ΦΔΧ) στις μεταφορικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 7 του άρθρου 2.

 

Οι άδειες κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αυτού του άρθρου εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

 

α) Για νομικά πρόσωπα, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις.

 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/2001.

 

γ) Αποδεικτικό ΔΟΥ περί καταβολής της εισφοράς της παραγράφου 2.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το ύψος της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση των νέων αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αυτού του άρθρου, επιβάλλεται δε με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας για την αρχική χορήγηση άδειας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης.

 

3. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για κάθε μεταφορέα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εισόδου του στο επάγγελμα και του τύπου της μεταφορικής επιχείρησης, ορίζεται στο ποσό των 9.000 € όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

 

Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ή με συνδυασμό αυτών, κατ' επιλογήν της επιχείρησης:

 

(α) με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι 1 εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του πρώτου εδαφίου ή

 

(β) με εγγυητική επιστολή τράπεζας, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο τουλάχιστον με τα ποσά του πρώτου εδαφίου ή

 

(γ) με τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η μεταφορική επιχείρηση κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του πρώτου εδαφίου ή

 

(δ) με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του πρώτου εδαφίου.}

 

3. Στο άρθρο 10 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) Οδικές εμπορευματικές μεταφορές αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 2, η πρώτη παράγραφος αριθμείται σε παράγραφο 1 και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Μεταβίβαση και ανάκληση αδειών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010

 

1. Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή ή με κληρονομικό δικαίωμα με την άδειά τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009.

 

2. Το δικαίωμα κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που χορηγήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010 δεν ανακαλείται για μόνο το λόγο ότι το όχημα έπαυσε να κυκλοφορεί από οποιαδήποτε αιτία. Η αντικατάσταση Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, που κυκλοφόρησε πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010 κατόπιν αποχαρακτηρισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, εκτός και αν ειδικές διατάξεις ορίζουν προθεσμία για την αντικατάσταση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.