Νόμος 3887/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί και κατηγορίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) είναι ένα όχημα, το οποίο είναι εφοδιασμένο με άδεια που του επιτρέπει να εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

 

2. Άδεια Οδικών Μεταφορών είναι η άδεια που χορηγείται σε μία επιχείρηση και της επιτρέπει να εκτελεί δημόσιες Οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

 

3. Διαχειριστής μεταφορών είναι το φυσικό πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1071/2009 (EEL 300/2009).

 

4. Διεθνείς Οδικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

5. Εθνικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται μέσα στη χώρα, με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

6. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι κατηγορίες για τις δημόσιες οδικές μεταφορές καθορίζονται ως εξής:

 

α. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

 

β. Εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές μεταφορές έχουν δικαίωμα να διεξάγουν και διεθνείς μεταφορές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

 

7. Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν:

 

α. Οι εμπορικές εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα και οι οποίες πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 300/2009).

 

β. Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 300/2009).

 

γ. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης μορφής που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις α' και β', οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή αυτή για διάστημα 10 ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

 

8. Ως οδικός μεταφορέας νοείται η επιχείρηση, που πληροί τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, όπως καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 300/2009).

 

9. Οι εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται αποκλειστικά από τις μεταφορικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και από τις μεταφορικές εταιρείες, που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

10. Παλαιός μεταφορέας για την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι:

 

(α) Η μεταφορική επιχείρηση που διαθέτει άδεια κυκλοφορίας Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης στο όνομά της κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1.

 

(β) Η μεταφορική επιχείρηση που αποκτά για πρώτη φορά άδεια Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και συνιστάται αποκλειστικά από παλαιούς μεταφορείς ή προέρχεται από αλλαγή επωνυμίας, είσοδο ή έξοδο εταίρου, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, λύση ή εξαγορά αποκλειστικά παλαιών μεταφορέων.

 

(γ) Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά για πρώτη φορά άδεια Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 είτε λόγω γονικής παροχής, δωρεάς εν ζωή και μεταβίβασης από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β' βαθμού ή σύζυγο είτε λόγω κληρονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

11. Νέος μεταφορέας για την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι η μεταφορική επιχείρηση που αποκτά άδεια κυκλοφορίας Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης για πρώτη φορά μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και δεν ανήκει στις κατηγορίες μεταφορικών επιχειρήσεων της παραγράφου 10 αυτού του άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.