Νόμος 4664/20 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποίηση του νόμου 4622/2019


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 109 προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

 

{9. Με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά το πέρας του ως άνω εξαμήνου, δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου κατά την παράγραφο 1 Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων του ή η εξουσία υπογραφής με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση. Με την ίδια απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι, η αρμοδιότητα ή η εξουσία υπογραφής με εντολή που μεταβιβάζεται κατά την παρούσα παράγραφο, μπορεί να ασκείται και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης. Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή της εξουσίας υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από τον αρμόδιο Υπουργό, κατόπιν εισήγησης του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου η σχετική αρμοδιότητα τελικής υπογραφής ασκείται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος. Το άρθρο 9 του νόμου 2690/1999 κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει.}

 

2. Προστίθεται άρθρο 118Α υπό τον τίτλο Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Ε' ως εξής:

 

{Η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής επί ατομικών διοικητικών πράξεων της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος, που εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης συλλογικού οργάνου, το οποίο έχει ήδη συνεδριάσει στο πλαίσιο άσκησης της γνωμοδοτικής του αρμοδιότητας έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης, ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό.}

 

3. Στο άρθρο 119 προστίθεται παράγραφος 33 ως εξής:

 

{33. Διατάξεις τυπικών νόμων, προγενέστερες της θέσης σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 109 του παρόντος, με τις οποίες η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων υπό την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανατίθεται σε άλλα όργανα παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 109. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι υφιστάμενες κανονιστικές πράξεις μεταβίβασης αρμοδιότητας ή εξουσίας υπογραφής ως προς ατομικές διοικητικές πράξεις υπό την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 109.}

 

4. Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 3 του παρόντος, η παράγραφος 33 του άρθρου 119 αναριθμείται σε 34.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.