Νόμος 4622/19 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 37, ανατίθεται διά του παρόντος νόμου στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής σε κάθε ατομική διοικητική πράξη για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται.

 

Διατάξεις τυπικού νόμου με τις οποίες η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων έχει ανατεθεί σε ιεραρχικώς κατώτερα επίπεδα διοίκησης, διατηρούνται σε ισχύ.

 

2. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της τυχόν προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις προθεσμίας για την έκδοση της πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος ή, σε περίπτωση μη πρόβλεψης ειδικής προθεσμίας, με την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) η αρμοδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

3. Η αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί από τον Υπουργό και πριν από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος που αιτιολογούνται ειδικώς.

 

4. Οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου και αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα κοινοποιούνται στον Υπουργό και στον οικείο Γενικό Γραμματέα.

 

5. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος, λόγω υπαιτιότητας του Προϊσταμένου, λαμβάνεται ειδικά υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του άρθρου 16 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) και δύναται, με την παράθεση ειδικής αιτιολογίας από τους αξιολογητές, να αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή τους σε νέα διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

6. Η τυχόν απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος κατά την άσκηση της αρμοδιότητας της παραγράφου 1 συνιστά, πέραν των ποινικών, το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα και επισύρει τις ποινές των περιπτώσεων (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 109, του ιδίου Κώδικα, τηρουμένης της διάταξης της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

 

7. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων οι οποίοι διεκπεραίωσαν κάθε ατομική διοικητική πράξη αρμοδιότητας τους εντός της προβλεπομένης ημερομηνίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 δικαιούνται ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus), το ύψος και η χορήγηση της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί μετά την πάροδο 6 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Εντός της ίδιας προθεσμίας, κάθε Υπουργείο οφείλει να καταγράψει και αποστείλει στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (α) τον κατάλογο των ατομικών διοικητικών πράξεων της παραγράφου 1 του παρόντος και (β) τα έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις.

 

9. Με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά το πέρας του ως άνω εξαμήνου, δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου κατά την παράγραφο 1 Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων του ή η εξουσία υπογραφής με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση. Με την ίδια απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι, η αρμοδιότητα ή η εξουσία υπογραφής με εντολή που μεταβιβάζεται κατά την παρούσα παράγραφο, μπορεί να ασκείται και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης. Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή της εξουσίας υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από τον αρμόδιο Υπουργό, κατόπιν εισήγησης του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου η σχετική αρμοδιότητα τελικής υπογραφής ασκείται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος. Το άρθρο 9 του νόμου 2690/1999 κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4664/2020 (ΦΕΚ 32/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.