Νόμος 4673/20 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Απαρτία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη συνεταιριστές του Αγροτικού Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Τα μέλη - επενδυτές και οι ψήφοι τους σε κάθε περίπτωση δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό απαρτίας στη Γενική Συνέλευση.

 

2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

 

3. Κατ' εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

 

α) τη μεταβολή του σκοπού του Αγροτικού Συνεταιρισμού,

 

β) τη συγχώνευση με άλλον Αγροτικό Συνεταιρισμό,

 

γ) τη μετατροπή του Αγροτικού Συνεταιρισμού,

 

δ) τη λύση του Αγροτικού Συνεταιρισμού,

 

ε) την τροποποίηση του καταστατικού,

 

στ) την έγκριση εισόδου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό μέλους - επενδυτή και τον καθορισμό αριθμού και ύψους της αξίας εκάστης μερίδας αυτού,

 

ζ) την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει μέλους από την υποχρέωσή του για παράδοση της παραγωγής του στον Αγροτικό Συνεταιρισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον, στην έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού, που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του όλου αριθμού των ψήφων για Αγροτικό Συνεταιρισμό, που έχουν μέχρι 1500 μέλη και το ένα δέκατο (1/10) του όλου αριθμού των ψήφων για Αγροτικό Συνεταιρισμό, που έχουν από 1501 μέλη και άνω. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο προς τα άνω ακέραιο αριθμό.

 

4. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα, στα οποία για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.