Νόμος 4673/20

Ν4673/2020: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4673/2020: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 52/Α/2020), 11-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμός - Σκοπός - Νομική μορφή Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 2: Γυναικείοι συνεταιρισμοί

Άρθρο 3: Έδρα - Επωνυμία

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Άρθρο 4: Όροι σύστασης - Έγκριση καταστατικού - Εγγραφή Αγροτικού Συνεταιρισμού

Άρθρο 5: Τύπος - Περιεχόμενο καταστατικού

 

Κεφάλαιο Γ: Μέλη - δικαιώματα - υποχρεώσεις

 

Άρθρο 6: Μέλη

Άρθρο 7: Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή μέλους

Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

 

Κεφάλαιο Δ: Σχέσεις μελών Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Άρθρο 9: Συνεταιρικές και προαιρετικές μερίδες

Άρθρο 10: Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους

 

Κεφάλαιο Ε: Διοίκηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών

 

Άρθρο 11: Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 12: Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες - Σύγκληση

Άρθρο 13: Απαρτία

Άρθρο 14: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 15: Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Άρθρο 16: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17: Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 18: Δικαίωμα ενημέρωσης Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 19: Υποχρέωση εχεμύθειας

Άρθρο 20: Αρχαιρεσίες

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εποπτεία - Έλεγχος

 

Άρθρο 21: Κρατική εποπτεία

Άρθρο 22: Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

Άρθρο 23: Εγγραφή των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 24: Έλεγχος

 

Κεφάλαιο Ζ: Οικονομική διαχείριση

 

Άρθρο 25: Διαχειριστική χρήση

Άρθρο 26: Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα - Κέρδη

Άρθρο 27: Οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές, κίνητρα - Δικαιούχοι

Άρθρο 28: Τηρούμενα βιβλία

 

Κεφάλαιο Η: Συγχώνευση - Μετατροπή - Πτώχευση - Διάλυση - Εκκαθάριση Αγροτικών Συνεταιρισμών

 

Άρθρο 29: Συγχώνευση - Μετατροπή

Άρθρο 30: Πτώχευση

Άρθρο 31: Λύση

Άρθρο 32: Εκκαθάριση

Άρθρο 33: Ενέργειες εκκαθαριστών

 

Κεφάλαιο Θ

 

Άρθρο 34: Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

 

Κεφάλαιο Ι: Ποινικές διατάξεις

 

Άρθρο 35: Ποινικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Μεταβατικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις - Λοιπές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38: Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 39: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τελική διάταξη

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας

Άρθρο 41: Ευθύνη διοικήσεων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Άρθρο 43: Παράταση ισχύος της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018)

Άρθρο 44: Λύση και εκκαθάριση ανενεργών Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 45: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του νόμου 4056/2012

Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.