Νόμος 4682/20 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο δεύτερο της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Τα οριζόμενα στην περίπτωση α' ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου [Ν] 4621/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός 6 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός 6 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α'.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περίπτωση β', για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.}

 

3. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιόγραφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιόγραφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.