Νόμος 4685/20 - Άρθρο 116

Άρθρο 116: Ζητήματα εκκαθάρισης Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 51 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο εκκαθαριστής, η μηνιαία αμοιβή του, το ανώτατο ύψος των καλυπτόμενων δαπανών εκκαθάρισης, τα σχετικά με την απογραφή περιουσιακών στοιχείων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκκαθάριση.

 

Οι δαπάνες της εκκαθάρισης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, σε περίπτωση μη επάρκειας των ταμειακών διαθεσίμων της εκκαθάρισης, δύναται να καλύπτονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως δαπάνες λογίζονται η αμοιβή του εκκαθαριστή, οι αμοιβές των απασχολούμενων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, οι λειτουργικές δαπάνες και κάθε άλλου είδους δαπάνη που κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη και επίτευξη του σκοπού της εκκαθάρισης, εξαιρουμένων των προς τρίτους οφειλών και υποχρεώσεων του φορέα.

 

Ο εκκαθαριστής δεν υπέχει ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οιουδήποτε για οποιαδήποτε απαίτηση κατά του υπό εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που γεννήθηκε πριν από τον διορισμό του, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής της. Για απαιτήσεις που προκύπτουν μετά τον διορισμό του, ο εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Χωρίς να θίγονται άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ευθύνη των εκκαθαριστών, η μη τήρηση από αυτόν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που εφαρμόζονται στην εκκαθάριση, αποτελεί λόγο ανάκλησης του διορισμού του.

 

3. α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της ακίνητης περιουσίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

β) Τα εξής περιουσιακά στοιχεία παραμένουν στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών υπό εκκαθάριση: i) η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα επί του ακινήτου που βρίσκεται στον Δήμο Παιανίας Αττικής, στο 1ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Μαρκοπούλου και ii) οι απαιτήσεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών έναντι ιδιωτών από την εκτέλεση έργων.

 

γ) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής περιουσίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, άυλα αγαθά και εν γένει δικαιώματα και απαιτήσεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή άλλης έγκρισης.

 

Η μεταβίβαση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.

 

4. Ο εκκαθαριστής προβαίνει σε απογραφή του συνόλου της κινητής περιουσίας, περιλαμβανομένων σημάτων και πνευματικών και κάθε άλλου είδους δικαιωμάτων, που μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της ακίνητης περιουσίας που μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

5. Η χρήση και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που μεταβιβάζονται στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανήκει στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, η οποία και αναλαμβάνει τη φύλαξη και τη συντήρησή τους.}

 

2. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν πραγματοποιηθεί οποιεσδήποτε ενέργειες εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα περιγραφόμενα στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4602/2019, αυτές συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εκ του νόμου διάδοχό του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.