Νόμος 4685/20 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Περιορισμοί χωροθέτησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όσον αφορά στους χερσαίους αιολικούς σταθμούς δεν επιτρέπεται:

 

(α) Η απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών του ίδιου σταθμού που χωροθετούνται στο ίδιο πολύγωνο, να είναι μεγαλύτερη από 5*D.

 

(β) Η απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών να είναι μικρότερη από 2,5*D, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 

Για τα παραπάνω ως D θεωρείται η μεγαλύτερη διάμετρος των γειτονικών ανεμογεννητριών.

 

(γ) Τα όρια του πολυγώνου να εκτείνονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 3,5*D από τις θέσεις των ανεμογεννητριών.

 

Ειδικά σε περιπτώσεις αιτημάτων τροποποίησης Αδειών Παραγωγής, ή Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων καθώς και για περιπτώσεις υφιστάμενων Αδειών Παραγωγής κατά τη θέση ισχύ του παρόντος επιτρέπεται παρέκκλιση από τον κανόνα της περίπτωσης (α) ανωτέρω, εφόσον η μεγαλύτερη απόσταση υπαγορεύεται βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

2. Όσον αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις, το πολύγωνο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 40 στρέμματα / MW. Εφόσον το πολύγωνο είναι μεγαλύτερο από 40 στρέμματα / MW, ο αιτών υποχρεούται να τεκμηριώνει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης μη δημόσιας/μη δημοτικής έκτασης για το υπερβάλλον τμήμα της έκτασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.

 

3. Ειδικά για Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ), η αίτηση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 πρέπει να συνοδεύεται από:

 

(α) Αποτύπωση της κοίτης του υδατορεύματος, στην οποία εγκαθίσταται το προτεινόμενο έργο, σε συνολικό μήκος, το οποίο περιλαμβάνει: α) το μήκος εκτροπής (L) από την υδροληψία έως το σταθμό παραγωγής, β) το μήκος κοίτης L ανάντη της υδροληψίας και γ) το μήκος κοίτης L κατάντη του σταθμού παραγωγής (συνολικό μήκος 3ΧL).

 

(β) Προσδιορισμό του πολυγώνου, το οποίο ορίζεται με άξονα την κοίτη του υδατορεύματος και πλάτος 100 m εκατέρωθεν αυτής το οποίο ξεκινά από σημείο της κοίτης 10%*L ανάντη της υδροληψίας και τελειώνει σε σημείο της κοίτης 10%*L κατάντη του σταθμού παραγωγής. Το πολύγωνο περικλείει τις θέσεις υδροληψίας και σταθμού και το τμήμα που βρίσκεται σε μήκος 10% του μήκους εκτροπής ανάντη και κατάντη του έργου.

 

(γ) Σε περίπτωση σημειακών έργων (φράγματος με ενσωματωμένο τον σταθμό παραγωγής), προσδιορισμό πολυγώνου σύμφωνα με τη διαμορφούμενη λεκάνη κατάκλυσης και 50 m περιμετρικά αυτής.

 

(δ) Σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, δεν απαιτείται ο προσδιορισμός πολυγώνου και αποτυπώνεται μόνο η θέση του σταθμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.