Νόμος 4685/20 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Περιοχές με κορεσμένα δίκτυα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχή Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μέχρι τον Νοέμβριο κάθε έτους, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή ή κοινή εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών, η οποία υποβάλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

 

Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας περιλαμβάνει μία σαφώς ορισμένη περιοχή του Δικτύου ή/και του Συστήματος που είναι κορεσμένη και καθορίζει την τυχόν δυνατότητα απορρόφησης ισχύος ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

2. Με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων ορίζονται ειδικότερα θέματα για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα διακριτά για περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 

α) Την κατανομή του διαθέσιμου περιθωρίου απορρόφησης μεταξύ κατηγοριών παραγωγών.

 

β) Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και χορήγησης αυτών.

 

γ) Τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, καθώς και χορήγησης προσφορών σύνδεσης.

 

δ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Βεβαιώσεων εφαρμόζονται οι ισχύουσες αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.

 

3. Για σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων και οι οποίοι προτείνεται να συνδεθούν σε δίκτυο περιοχής η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, δεν επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος δύνανται να τροποποιούνται με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.