Νόμος 4685/20 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Επικαλύψεις και συγκρούσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ή τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων που παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης του φυσικού πόρου (πρωτογενής ενέργεια) ή προκαλούν υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας και εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση προτεραιότητας εξέτασης βάσει διατάξεων νόμου, ο Φορέας Αδειοδότησης ζητά από τους αιτούντες τη διευθέτηση της εδαφικής επικάλυψης, της ταυτόχρονης αξιοποίησης του πόρου ή της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης εγκατάστασης, εντός τακτής προθεσμίας σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.

 

2. Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, σε περίπτωση υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, ο Φορέας Αδειοδότησης απευθύνεται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης Α/Γ στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης αυτόν, όπως αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή της ταυτόχρονης αξιοποίησης του πόρου ή της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης εγκατάστασης των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση και οι αιτήσεις που αφορούν τα εμπλεκόμενα έργα εξετάζονται βάσει κριτηρίων, όπως ενδεικτικά η τεκμηρίωση κυριότητας ή κατοχής ή νόμιμης χρήσης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.

 

Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Βεβαιώσεων, κατά τη συγκριτική αξιολόγηση εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμόν ΥΑΠΕ/Φ1/14810/2011 (ΦΕΚ 2373/Β/2011), όπως ισχύει.

 

4. Κατά τη διάρκεια της συγκριτικής αξιολόγησης λόγω υπέρβασης φέρουσας ικανότητας αναστέλλεται η χορήγηση Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων επόμενων κύκλων στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης εγκατάστασης των υπό συγκριτική αξιολόγηση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.