Νόμος 4685/20 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Φορέας Αδειοδότησης - Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Φορέας Αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Α' Φάση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια απόφαση δύναται να προβλέπεται η διαδικασία μετάπτωσης των εκκρεμών αιτήσεων και του Ηλεκτρονικού Μητρώου και να ρυθμίζεται οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, ως Φορέας Αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Α' Φάση κατά τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, οι τροποποιήσεις και οι μεταβιβάσεις αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ειδικά σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και οι ανακλήσεις αυτών εκδίδονται από την Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

3. Ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Στο Μητρώο, το οποίο εντάσσεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, καταχωρούνται:

 

α) Τα στοιχεία των Αδειών Παραγωγής, των Βεβαιώσεων των άρθρων 11 και 19, τα στοιχεία μεταβίβασής τους, οι τροποποιήσεις τους, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής, Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.

 

β) Τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο καθεστώς εξαίρεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει, από την υποχρέωση λήψης των αδειών ή Βεβαιώσεων, καθώς και τα στοιχεία των σταθμών τους.

 

γ) Τα στοιχεία των αιτήσεων υπό (α), τα στοιχεία των αιτήσεων και προσφορών σύνδεσης προς τους διαχειριστές.

 

Στο περιεχόμενο του Μητρώου παραχωρείται πρόσβαση από τον Φορέα Αδειοδότησης στους αρμόδιους Διαχειριστές και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Μητρώο παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό στα στοιχεία υπό (α) και (β).

 

Το Μητρώο επικαιροποιείται κατ' ελάχιστο σε μηναία βάση με ευθύνη του Φορέα Αδειοδότησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.