Νόμος 4685/20 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην υποπαράγραφο Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Από την 01-01-2020 η υποχρέωση καταβολής του Τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1 παύει να ισχύει.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), τα στοιχεία για τον καθορισμό των υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017, 2018 και 2019 λαμβάνονται υπόψη όπως ισχύουν κατά την 01-01-2019 και το τελικά οφειλόμενο ποσό ανά κάτοχο Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλεται στο 1/3 του αρχικά οφειλομένου ποσού. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 καταρτίζεται και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους για τα έτη αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), όπως ισχύει. Κάτοχοι Αδειών Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, εξαιρουμένων των Υβριδικών Σταθμών, που είτε έχουν μειώσει την ισχύ τους μετά από την 01-01-2019 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε προβαίνουν σε μείωση της μέγιστης ισχύος παραγωγής με τροποποίηση της οικείας Άδειας Παραγωγής εντός 12 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, δικαιούνται να λάβουν άτοκα το ποσό που κατέβαλαν για το τέλος διατήρησης που αντιστοιχεί στο τμήμα της μειωμένης ισχύος. Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της Άδειας Παραγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 27 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), όπως ισχύει. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και από υπόχρεους καταβολής τέλους διατήρησης που κατέβαλαν ποσά έναντι τέλους διατήρησης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και μειώνουν τη μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΔΑΠΕΕΠ επιστρέφει άτοκα τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.