Νόμος 4685/20 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται από:

 

α) 1 δικηγόρο τουλάχιστον παρ' εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,

 

β) 1 δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και

 

γ) 1 μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη.

 

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3889/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρτίζεται Μητρώο των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων στο οποίο μετέχουν 30 αναπληρωματικά μέλη έκαστης κατηγορίας τα οποία υποδεικνύονται από τους οικείους επιστημονικούς συλλόγους, προκειμένου να αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματός τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την τήρηση του Μητρώου και τη διαδικασία αναπλήρωσης.}

 

3. Στο άρθρο 18 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, κατά παρέκκλιση του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης. Η αποζημίωση αυτή βαρύνει το Πράσινο Ταμείο.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 18 του νόμου 3889/2010 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν υποχρεωτικά 4 φορές ανά μήνα και εξετάζουν 25 υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Στην περίπτωση που στο τέλος εκάστου μήνα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση 100 υποθέσεων, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.