Νόμος 4688/20 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Ανάκληση Σήματος Glamping και επιβολή κυρώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Σήμα Glamping ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού:

 

α) αν παύσει η λειτουργία του τουριστικού καταλύματος για οποιονδήποτε λόγο,

 

β) αν διαπιστωθεί, κατά τη διενέργεια ελέγχου, ότι δεν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια και οι λειτουργικές προδιαγραφές glamping,

 

γ) αν παρέλθει η πενταετία από τη χορήγησή του, χωρίς να έχει αιτηθεί εκ νέου η επιχείρηση την ανανέωση της πιστοποίησής της.

 

2. Αν το τουριστικό κατάλυμα συνεχίσει τη χρήση του Σήματος Glamping, το οποίο έχει ανακληθεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 €. Στα τουριστικά καταλύματα που διαφημίζονται με τον όρο glamping, χωρίς να διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 €. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου σε πιστοποιημένο κατάλυμα ότι ο φορέας πιστοποίησης έχει υποβάλει εγκριτική Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου που δεν αντιστοιχεί στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, επιβάλλεται στον φορέα πιστοποίησης πρόστιμο ύψους 2.000 €. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια ελέγχου σε πιστοποιημένο κατάλυμα ότι ο ίδιος φορέας πιστοποίησης σε χρονικό διάστημα τριών ετών έχει υποβάλει περισσότερες από μία εγκριτικές Εκθέσεις Επιτόπιου Ελέγχου που δεν αντιστοιχούν στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping, βάσει των οποίων πιστοποιήθηκε το τουριστικό κατάλυμα, επιβάλλεται πρόστιμο στον φορέα πιστοποίησης ύψους 5.000 €, ανακαλείται η σχετική εξουσιοδότηση και ο φορέας διαγράφεται από τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος φορέων.

 

3. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.