Νόμος 4688/20 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Μεταβατική περίοδος χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση των λειτουργικών προδιαγραφών glamping και την ανάρτηση του καταλόγου των εξουσιοδοτημένων από το ΞΕΕ φορέων πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων, τον επιτόπιο έλεγχο ασκεί το ειδικό συλλογικό όργανο της παραγράφου 2 του άρθρου 38, το οποίο γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping υποβάλλοντας αιτιολογημένη Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου.

 

2. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, διενεργώντας, κατόπιν συνεννόησης με την αιτούσα επιχείρηση, επιτόπιο έλεγχο.

 

3. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους με ή χωρίς προειδοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης.

 

4. Το προσωρινό Σήμα Glamping χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού.

 

5. Τα τουριστικά καταλύματα που έχουν πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οφείλουν να πιστοποιηθούν εκ νέου μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 43 και μόνο ως προς τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping μέσω διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από τους εξουσιοδοτημένους από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος προς τούτο φορείς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.