Νόμος 4688/20 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018) και εν συνεχεία όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/2019), προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31-05-2022. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31-05-2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι 5 έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από την 01-06-2021 έως τις 31-05-2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι 3 έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για 3 έτη από τη λήξη του.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.