Νόμος 4688/20 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού είναι οι εξής:

 

α) Εισηγείται την εθνική στρατηγική ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού, με βάση τα είδη καταδυτικού τουρισμού που κρίνει ότι πρέπει να προωθηθούν, ανάλογα με τις τρέχουσες κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες συνθήκες.

 

β) Ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπουργό Τουρισμού για τις ενδεδειγμένες σχετικές ρυθμίσεις και δράσεις στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.

 

γ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού ή και άλλων Υπουργείων για την επίτευξη της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.

 

δ) Συνεργάζεται με τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση κατάλληλων δράσεων για την υλοποίηση, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Καταδυτικών Αξιοθέατων.

 

ε) Συνεργάζεται με τους σχετικούς επαγγελματικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς.

 

στ) Συνεργάζεται με ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης για τη δημιουργία και ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης σε θέματα θαλάσσιου και ιδίως καταδυτικού τουρισμού.

 

ζ) Συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και με ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων και καλών πρακτικών, την υλοποίηση προγραμμάτων και τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων.

 

η) Προτείνει και πραγματοποιεί δράσεις για την προβολή του ελληνικού καταδυτικού τουρισμού, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και τα αντίστοιχα γραφεία Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού του εξωτερικού.

 

θ) Παρακολουθεί την πορεία της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και εισηγείται βελτιωτικές παρεμβάσεις.

 

ι) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη λειτουργία, την κατάσταση και ιδίως τους επισκέπτες των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των καταδυτικών πάρκων της Χώρας προς παρακολούθηση και αξιολόγηση εκάστου καταδυτικού αξιοθέατου και προς διευκόλυνση ενός γενικότερου σχεδιασμού για τα ζητήματα καταδυτικού τουρισμού. Σε περίπτωση που εντός Υπουργείων λειτουργούν δομές συλλογής ή/και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων σχετικών καθ' οιονδήποτε τρόπο με τον καταδυτικό τουρισμό, αυτές οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα για τα στοιχεία αυτά το Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού.

 

ι)α) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.

 

ι)β) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την επίτευξη της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στο νησιωτικό χώρο.

 

2. Το Συμβούλιο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς διαχείρισης των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των καταδυτικών πάρκων διευκολύνουν την ακώλυτη πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και συμβάλλουν, με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, μετά από αίτηση, και με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.