Νόμος 5269/1931 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επισκευή ρυμοτομούμενων υπό των σχεδίων πόλεων κτιρίων, ων δεν πραγματοποιήθηκε εισέτι η απαλλοτρίωσις, ως και η επί τούτων προσθήκη, διέπονται υπό των εξής κανόνων.

 

2. Η άδεια προς εκτέλεσιν επισκευών επί των ρυμοτομούμενων μερών των κτιρίων αποβλεπουσών εις την υγιεινή, την χρήσιν αυτών και την συνήθη συντήρηση, χορηγείται επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου καθ' ον τρόπον και δια τα μη ρυμοτομούμενα κτίρια. Εφ' όσον όμως οι αιτούμενες όπως εκτελεσθούν οικοδομικές εργασίες αποβλέπουν εις την επαύξηση του κτιρίου καθ' ύψος ή κατά κεκαλυμμένη επιφάνεια (οίον προσθήκη νέων ορόφων ή προσθήκη νέων διαμερισμάτων στον αυτό όροφο) ή και απλώς εις την ριζική ανακαίνιση του παλαιού κτιρίου (οίον κατεδάφισις και ανοικοδόμησις τοίχων και λοιπών στοιχείων του φέροντος οργανισμού, αντικατάσταση παλαιών ξύλινων πατωμάτων και στεγών δια πλακών εκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος κ.λ.π. μη εξικνούμενων πάντως μέχρι βαθμού ολοσχερούς αυτού κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως), ο ενδιαφερόμενος δέον να προσαγάγει εις την αρμόδια αρχή, πληρεξούσιον του ιδιοκτήτη (εφ' όσον δεν είναι αυτός ο ιδιοκτήτης ο αιτών την άδεια) και τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας, αυτή δε προ της χορηγήσεως της αδείας οφείλει να ερωτά τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα αν αποφασίζει να προβεί εις την απαλλοτρίωση του ρυμοτομούμενου κτιρίου, παρέχουσα άμα και πάσαν ως προς το τελευταίον σχετική πληροφορία (περί του βαθμού της ανάγκης δια την ρυμοτόμηση του ακινήτου και την αξία αυτού περίπου).

 

3. Εάν ο Δήμος ή η Κοινότητα δηλώσουν εγγράφως προς την άνω αρχή αδυναμία προς αποζημίωση του ρυμοτομούμενου, ή παρέλθει άνευ οιασδήποτε απαντήσεως τεσσαρακονθήμερος προθεσμία από της προς αυτούς κοινοποιήσεως του ανωτέρω ερωτήματος, η εντεταλμένη την εφαρμογήν του σχεδίου υπηρεσία πρέπει να χορηγεί την αιτηθείσα άδεια. Εάν αντιθέτως ο Δήμος ή Κοινότητα δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την άμεση εφαρμογήν του σχεδίου ως προς το ρυμοτομούμενο ακίνητο, τότε αυτοί, σε συνεννόηση μετά της αρμοδίας υπηρεσίας, οφείλουν να επισπεύδουν την απαλλοτρίωση του κτιρίου, διενεργούντες τις απαιτούμενες πράξεις προς καθορισμό της αξίας αυτού εντός έξι το πολύ μηνών από της κοινοποιήσεως της ως άνω δηλώσεως του Δήμου ή Κοινότητας. Η δυνάμει της δικαστικής αποφάσεως κανονιζόμενη αποζημίωση (προσωρινή αποζημίωση) δια την απαλλοτρίωση πρέπει να κατατίθεται υπέρ του δικαιούχου, υπό του Δήμου ή Κοινότητας εντός της αυτής ως άνω εξαμήνου προθεσμίας. Άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την άμεση χορήγηση της αιτηθείσης αδείας.

 

4. Ως προς τα οικόπεδα, εφ' ων κείνται τα άνω κτίρια, εφαρμόζονται οι διατάξεις του επομένου άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.