Νόμος 5269/1931 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανέγερσις νέων κτιρίων επί ρυμοτομούμενων υπό των σχεδίων πόλεων οικοπέδων, ων δεν πραγματοποιήθηκε εισέτι η απαλλοτρίωσις, διέπονται υπό των ακολούθων κανόνων.

 

2. Αιτουμένης αδείας προς ανέγερσις οικοδομής επί ρυμοτομούμενου οικοπέδου, ο ενδιαφερόμενος δέον να προσάγει τα κατά τα ανωτέρω (άρθρο 1) στοιχεία ιδιοκτησίας (τίτλους) επί του ακινήτου τούτου, η δε αρμοδία υπηρεσία οφείλει να προβαίνει εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από της υποβολής της αιτήσεως εις την σύνταξιν της απαιτουμένης πράξεως αναλογισμού προς καθορισμό των εις αποζημίωση υπόχρεων και την κύρωση αυτής. Παρερχόμενης της προθεσμίας ταύτης απράκτου η αιτηθείσα άδεια πρέπει να χορηγείται αμέσως, εκτός εάν η παράταση οφείλεται εις υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη. Εις την υπαιτιότητα ταύτη συμπεριλαμβάνονται μη εμπρόθεσμη προσέλευση του ιδιοκτήτου εις τις διατασσόμενες αυτοψίες, ή μη προσαγωγή υπ' αυτού των αιτηθέντων στοιχείων, άτινα υποχρεούται να προσάγει (οίον κτηματολογικά διαγράμματα, τίτλοι ιδιοκτησίας, πληροφορίες κ.λ.π.), μη έγκαιρη εκτέλεση υπ' αυτού των ανατιθέμενων σε αυτό κοινοποιήσεων, το άγνωστο της διαμονής του, αμφισβήτησις των ορίων του απαλλοτριωτέου οικοπέδου εμποδίζουσα κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας τη σύνταξη της άνω πράξεως και ανακρίβεια ή παραλείψεις εις τα υπό του ιδιοκτήτου χορηγούμενα τεχνικά ως προς το ακίνητό του στοιχεία. Κατά τις περιπτώσεις αυτές η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται αναλόγως. Επίσης παρατείνεται αναλόγως η προθεσμία, μη συνεπαγόμενης της παρελεύσεως του τετραμήνου την χορήγηση της αιτηθείσης αδείας, εάν παρεμπέση τροποποίησις του σχεδίου επιφέρουσα μεταβολές εις τον τρόπον συντάξεως της πράξεως, ή οιαδήποτε μεταβολές εις τα όρια του υπό απαλλοτρίωση οικοπέδου εκ μεταβιβάσεων τμημάτων αυτού ή εξ άλλης αιτίας. Εάν μετά την κύρωση της πράξεως προκύψει δια τινά των ανωτέρω λόγων, των συνεπαγομένων την παράτασιν της προθεσμίας, ανάγκη συντάξεως νέας πράξεως, τότε ορίζεται τετράμηνος προθεσμία και δια την νέα πράξη, αρχομένη από της κοινοποιήσεως της εντολής ή αιτήσεως προς σύνταξιν της νέας πράξεως εις την αρμόδια υπηρεσία, ως προς δε την νέα ταύτη πράξη ισχύουν τα ανωτέρω οριζόμενα.

 

3. Εάν ο ιδιοκτήτης μετά την κοινοποίηση σε αυτό της κυρωτικής της πράξεως αναλογισμού αποφάσεως και επί τη προσκλήσει της αρμοδίας υπηρεσίας, δηλώσει εγγράφως εντός της τασσομένης σε αυτό εν τη προσκλήσει προθεσμίας, ότι αποδέχεται μόνος να επισπεύσει τον διακανονισμό της αποζημιώσεώς του και την είσπραξη αυτής παρά των υπόχρεων, η αιτηθείσα προς δόμηση επί του ρυμοτομούμενου άδεια, δεν χορηγείται εις το μέλλον, της ως άνω δηλώσεως υπεχούσης θέσιν οικειοθελούς παραιτήσεως από του προς δόμηση δικαιώματος. Οι αυτές συνέπειες υφίστανται δια τον ιδιοκτήτη και αν η δήλωσις υποβληθεί μετά παρέλευσιν της ανωτέρω προθεσμίας εις οιονδήποτε στάδιον της κατά τα επόμενα διαδικασίας.

 

4. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω δια την δήλωση ταχθείσης προθεσμίας, η αρμοδία υπηρεσία και ο Δήμος ή η Κοινότητα οφείλουν να ενεργήσουν τα κατ' αυτόν έκαστος δια τον κανονισμόν της αποζημιώσεως του ιδιοκτήτη και την κατάθεση του ποσού, του Δήμου ή Κοινότητας υποχρεουμένων να επισπεύσουν τα του κανονισμού τούτου και να καταβάλουν εις τον δικαιούχο το επιδικαζόμενο ποσόν εις βάρος και δια λογαριασμό πάντων των υπόχρεων. Η όλη διαδικασία προς καθορισμό της αποζημιώσεως οφείλει να ενεργείται εντός έξι μηνών από της κοινοποιήσεως εις την αρμόδια υπηρεσία και τον Δήμο ή την Κοινότητα της κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 κυρωτικής της πράξεως αποφάσεως. Η δυνάμει της δικαστικής αποφάσεως κανονιζόμενη αποζημίωσις (προσωρινή αποζημίωσις) δια την απαλλοτρίωση, πρέπει να κατατίθεται υπό του Δήμου ή Κοινότητας υπέρ του δικαιούχου εντός της ανωτέρω ετησίας προθεσμίας. Άπρακτη παρέλευσις της προθεσμίας συνεπάγεται την άμεση χορήγηση της αιτουμένης αδείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.