Νόμος 551/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π, ως τούτο τροποποιηθέν ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι με αριθμούς 4, 5 και 6 της ήδη παραγράφου 4 αυτού που αριθμείται ως 7.

 

{4. Επιτρέπεται επίσης δια λόγους πολεοδομικούς, κυκλοφοριακούς, αισθητικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς, όπως δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, επιβάλλεται, επί οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιον ή μη ή επί τμημάτων αυτών ή επί συγκεκριμένων οδών και πλατειών ή επί κτιρίων ειδικής χρήσεως εις το σύνολον ή κατά τμήματα ή επί οικοδομών ανεγειρομένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός νομίμως υφισταμένων οικισμών, η κατασκευή των οικοδομών μετά των απαραιτήτων χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων. Δια των αυτών Διαταγμάτων καθορίζονται η ελάχιστη επιφάνεια του χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αναλόγως της χρήσεως, της θέσεως και των εν γένει πολεοδομικών συνθηκών της οικοδομής ην ο χώρος ούτος εξυπηρετεί τα εξαιρούμενα της επιβολής κατασκευής χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων οικόπεδα, λόγω χρήσεως, εμβαδού και διαστάσεων και ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

 

5. Εις περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως και εφ' όσον κατασκευάζεται εις το ισόγειο είσοδος χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων επιτρέπεται, ανεξαρτήτως ποσοστού καλύψεως, προώθησις της εισόδου ταύτης μέχρι βάθους 10 m από των γραμμών δομήσεως τηρουμένης εν πάση περιπτώσει αποστάσεως 1,00 m μεταξύ της οπίσθιας όψεως του κτιρίου και του έναντι αυτής ορίου του οικοπέδου, έστω και εάν δια της προωθήσεως ταύτης καταλαμβάνεται μέρος του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου, η επί πλέον όμως κάλυψις αυτή περιλαμβάνεται εις τον συντελεστή δομήσεως. Εις τις αυτές περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως όταν εις το ισόγειο κατασκευάζονται καταστήματα, ο ύπερθεν της εισόδου του χώρου σταθμεύσεως, αυτοκινήτων χώρος του ισογείου, δύναται να χρησιμοποιηθεί δι' οιονδήποτε σκοπόν, εφ' όσον έχει ελεύθερον ύψος, τουλάχιστον το υπό του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προβλεπόμενο τοιούτον και δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστή δομήσεως.

 

6. Υπόγειοι χώροι προς στάθμευση αυτοκινήτων δύναται, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, να επεκτείνονται και υπό το τυχόν ισχύον προκήπιο, ανεξαρτήτως οικοδομικού συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώροι αυτοί θα απέχουν τουλάχιστον 4 m από της ρυμοτομικής γραμμής και η ανωτάτη στάθμη επικαλύψεως αυτών θα ευρίσκεται 3 m κάτωθεν της στάθμης του πεζοδρομίου και τούτο μόνον προκειμένου περί κτιρίων απαιτούντων, ως εκ της φύσεως αυτών, την ύπαρξη αναλόγων χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.