Νόμος 651/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα δια την εκτέλεσιν των στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 ως αντικαθίσταται δια του άρθρου 2 του παρόντος παρανόμων εργασιών, χρησιμοποιούμενα υλικά, μηχανήματα, οχήματα, εργαλεία, εις οιονδήποτε και εάν ανήκουν κατάσχονται παρά των αστυνομικών οργάνων και αφαιρούνται συντασσόμενης περί τούτου σχετικής εκθέσεως και που ενημερώνεται αμελλητί της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Δια της καταδικαστικής αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου, τα κατασχεθέντα δημεύονται. Η εκποίησις τούτων γίνεται δια πλειοδοτικής δημοπρασίας εις το Δημοτικόν ή Κοινοτικό Κατάστημα του τόπου κατασχέσεως υπό Τριμελούς Επιτροπής εκ δημοσίων υπαλλήλων διοριζομένων υπό του αρμοδίου Εισαγγελέως. Η δημοπρασία ανακοινώνεται δι' εγγράφου της Επιτροπής, που τοιχοκολλείται εις το Κοινοτικό ή Δημοτικόν Κατάστημα, δέκα ημέρες προ της δημοπρασίας.

 

2. Των συνεπειών της προηγουμένης παραγράφου απαλλάσσεται ο κύριος των σε αυτό αναφερομένων μηχανημάτων, οχημάτων και εργαλείων εάν ούτος δεν ανήκει εις τα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 410/1968, ως αντικαταστάθηκε δια του προηγουμένου άρθρου αναφερόμενα πρόσωπα και επί πλέον κατέχει δήλωση του κυρίου του έργου ή του αναλαβόντος την επίβλεψη τεχνικού περί σύννομης κατασκευής του έργου μετ' αντιγράφου της σχετικής αδείας όπου αυτή απαιτείται. Η δήλωσις συντάσσεται επί του εντύπου του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 και τυχόν ψευδής τοιαύτη επιφέρει πάσας τις συνεπείας του νόμου τούτου παρ' όλον ότι δεν απευθύνεται εις δημόσια αρχήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 

3. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για τα μηχανήματα και τα οχήματα, που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση παρανόμων εργασιών αφαιρείται οπωσδήποτε η άδεια κυκλοφορίας σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτή. Η αφαίρεση της άδειας γίνεται αμέσως μόλις διαπιστωθεί η παράβαση από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο. Η χρονική διάρκεια αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορηγεί την άδεια και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ούτε μεγαλύτερη των δύο ετών. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μαζί με την πρόταση για το χρόνο αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και τη σχετική έκθεση των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.