Νόμος 651/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις πάσαν δικαιοπραξία έχουσα ως αντικείμενον μεταβίβαση λόγω πωλήσεως οικοπέδου ή αγροτεμαχίου μετά ή άνευ κτισμάτων επισυνάπτεται εις το πωλητήριον συμβόλαιον τοπογραφικό διάγραμμα, υπογραφόμενο υπό των συμβαλλομένων και του μηχανικού ή υπομηχανικού που το συνέταξε στο οποίο αναγράφονται τα μήκη των πλευρών, τα όρια προς τις όμορες ιδιοκτησίες, τα ονόματα των γνωστών ιδιοκτητών των ως και το εμβαδόν του πωλουμένου ακινήτου. Επί του διαγράμματος δηλώνεται υπευθύνως υπό μηχανικού ή υπομηχανικού που το συνέταξε εάν επί του μεταβιβαζομένου επιτρέπεται ή ου η ανοικοδόμησις κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Εάν το μεταβιβαζόμενο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης εκτάσεως, βεβαιώνεται εις το αυτό σχεδιάγραμμα υπό του μηχανικού ή υπομηχανικού εάν και το εναπομένον εις τον πωλητή τμήμα πληροί ή όχι τους όρους δομήσεως.

 

Της κατά το προηγούμενον εδάφιον υποχρεώσεως εξαιρούνται οι λόγω πωλήσεως μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων, μετά ή άνευ κτισμάτων, κειμένων εις καθαρώς αγροτικές περιοχές.

 

Στα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται για ακίνητα, τα οποία ευρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο, ο συντάσσων μηχανικός υποχρεούται να βεβαιώνει αν το διάγραμμα είναι συμβατό, ως προ το σχήμα, τα όρια και το εμβαδόν του ακινήτου, προς τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο κτηματογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13Α του νόμου 2664/1998.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

2. Εάν ο συντάξας το διάγραμμα και οι συμβαλλόμενοι δηλούν ή βεβαιούν, εν γνώσει, ψευδή ως προς τ' ανωτέρω γεγονότα, τιμωρούνται με την ποινή του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος.

 

3. Ο κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης συντάσσων συμβόλαιον συμβολαιογράφος υπέχει την κατά τις κείμενες διατάξεις πειθαρχική ευθύνη.

 

4. Το από 17-07-1948 βασιλικό διάταγμα περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 καταργείται. Συμβάσεις συναφθείσες άνευ του υπό των διατάξεων αυτού προβλεπομένου πιστοποιητικού των αρμοδίων δια τις πολεοδομικές εφαρμογές Γραφείων θεωρούνται έγκυροι έστω και εάν καταρτίσθηκαν άνευ του πιστοποιητικού τούτου. Πειθαρχικά αδικήματα συμβολαιογράφων σχετιζόμενα προς την ανωτέρω παράβασιν παραγράφονται.

 

5. Της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεως δύναται να εξαιρούνται, δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, οι πωλήσεις ακινήτων κειμένων εις τις δια των προεδρικών διαταγμάτων τούτων προσδιοριζόμενες απομεμακρυσμένες των αστικών κέντρων και καθαρώς αγροτικές περιοχές. Δια των προεδρικών διαταγμάτων τούτων δύναται να περιλαμβάνονται εις την εξαίρεση και τα ακίνητα των εντός της περιοχής οικισμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.