Νόμος 679/77 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ποινικές ρήτρες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων δύναται δια την, με υπαιτιότητα του αναδόχου, υπέρβαση της υπό της συμβάσεως οριζόμενης συνολικής προθεσμίας ή και των τμηματικών προθεσμιών εκτελέσεως του έργου, να επιβάλλεται υπέρ του κυρίου του έργου ημερησία ποινική ρήτρα μέχρι του τριπλασίου της υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένης.

 

2. Τα ακριβή ποσοστά, η χρονική διάρκεια και τα του καταλογισμού της, κατά την προηγούμενη παράγραφο ποινικής ρήτρας ορίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή του εις ο μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότης αυτή οργάνου, εκδιδομένης προ της διακηρύξεως της δημοπρασίας, και προβλέπονται ρητώς εις την διακήρυξη της δημοπρασίας και εις την σύμβαση εκτελέσεως του έργου.

 

3. Εις τα περιπτώσεις καθ' ας προβλέπεται η, κατά τις προηγούμενες παραγράφους αυξημένη ποινική ρήτρα, δύναται να προβλέπεται αντιστοίχως, κατά την αυτήν διαδικασίαν και ισόποσος πρόσθετος ημερησία αμοιβή (πριμ) του αναδόχου, εάν ούτος ήθελε να εκτελέσει το έργον εις χρόνον μικρότερο του υπό της συμβάσεως προβλεπομένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.