Νόμος 679/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ανάθεση έργου - ομάδες εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων, εκδιδομένων μετά γνώμη Επιτροπής απαρτιζόμενης εκ του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου του παρ' αυτό Νομικού Συμβούλου του Κράτους και του καθ' ύλην αρμοδίου Γενικού Διευθυντού ή Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου δύναται να ανατίθεται εις εκτός υπηρεσίας πρόσωπα, δια συμβάσεως μισθώσεως έργου, η διενέργεια μελετών, ερευνών ή οιωνδήποτε άλλων εργασιών, προς αντιμετώπισιν αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθοριζομένων και των εν γένει όρων εκτελέσεως του αντιτιθεμένου έργου. Η καταβλητέα εις τις περιπτώσεις αυτές αμοιβή καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δημοσίων Έργων και κατά περίπτωσιν Συντονισμού ή Οικονομικών αναλόγως του εάν η πίστωσις βαρύνει τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ή τον τακτικό τοιούτον.

 

2. Ομοίως δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να συγκροτούνται εις το Υπουργείον Ομάδες εργασίας εξ υπαλλήλων ή και ιδιωτών δυναμένων ως εκ των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής καταρτίσεως και πείρας να συμβάλλουν εις την αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου, δια της καταρτίσεως μελετών, διεξαγωγής ερευνών ή διενέργειας άλλων εργασιών. Εις τα μέλη των ομάδων εργασίας δύναται να καταβάλλεται αποζημίωσις καθοριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών εάν η πίστωσις βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Εάν η πίστωσις βαρύνει τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων την κοινή απόφαση υπογράφει και ο Υπουργός Συντονισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.