Νόμος 679/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Οργάνωση υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά την ισχύ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου, δύναται άνευ συστάσεως ή βαθμολογικής ανυψώσεως ή καταργήσεως θέσεων προσωπικού να συνιστώνται προσωρινώς, εις περιπτώσεις εκτελέσεως ειδικών σημαντικών έργων. Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων υπαγόμενες απ' ευθείας εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων και έχουσες επί των έργων τούτων αρμοδιότητας επιβλέψεως και αμέσου ελέγχου, ως και τα καθήκοντα εν γένει της, κατά τις περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων διατάξεις Διευθυνούσης Υπηρεσίας.

 

Με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα καθορίζεται η έδρα, η διάρκεια λειτουργίας, η οργάνωση, η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, που μπορεί να γίνει και με υπαλλήλους από άλλο φορέα του δημοσίου τομέα που σχετίζεται με την κατασκευή η τη χρήση των έργων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με τα διατάγματα αυτά μπορεί να γίνεται η ανάθεση στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και πρόσθετων αρμοδιοτήτων για τα έργα που υπάγονται σ' αυτές και ιδιαίτερα αρμοδιοτήτων για τη μελέτη τους η αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, όπως επίσης μπορεί να γίνεται ανάθεση αρμοδιοτήτων για τα έργα αυτά σε άλλες περιφερειακές μονάδες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων μπορεί να συσταθούν και για ομάδες έργων. Στην περίπτωση αυτή στην οργάνωση περιλαμβάνεται και η σύσταση των επί τόπου κάθε έργου γραφείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων, εκδιδομένων μετά την ισχύ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται άνευ συστάσεως ή βαθμολογικής ανυψώσεως ή καταργήσεως θέσεων προσωπικού να συνιστώνται εις την περιοχήν εκτελέσεως διανομαρχιακών έργων κλιμάκια των περιφερειακών υπηρεσιών διανομαρχιακού επιπέδου επιβλέψεως της κατασκευής των έργων.

 

Τα κλιμάκια αποτελούν τον επί τόπου πυρήνα της επιβλέψεως ή απολογιστικής εκτελέσεως ή συντηρήσεως των έργων, είναι πάντοτε προσωρινά, στεγάζονται σε οικήματα ή παραπήγματα που μισθώνονται ή κατασκευάζονται σε βάρος των πιστώσεων του έργου και χρησιμοποιούν ομοίως αποθήκες που μισθώνονται ή κατασκευάζονται.

 

Εις ας περιπτώσεις η έδρα των κλιμακίων ορίζεται μακράν οργανωμένων οικισμών ή εις τοιούτους μη δυναμένους να καλύψουν τα ανάγκες των υπαλλήλων και των οικογενειών των, οι εις ταύτα διατιθέμενοι υπάλληλοι δεν αποκτούν την έδρα του κλιμακίου, διατηρούντες την έδρα της υπηρεσίας εις ην τυγχάνουν τοποθετημένοι. Η συνδρομή των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου δι' έκαστον συνιστώμενο κλιμάκιον διαπιστώνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

3. Τα εργαστήρια του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, δύνανται να εκτελούν εργαστηριακές δοκιμές υλικών και κατασκευών και κατ' αίτηση ετέρων, πλην του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ΣΥΚΕΑ, Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ή ιδιωτών, επί τη καταβολή εις το Δημόσιον Ταμείον της σχετικής δαπάνης. Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δεν υποχρεούνται εις την καταβολή της δαπάνης ταύτης. Το τιμολόγιον των εργασιών τούτων καθορίζεται εκάστοτε δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

 

4. Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων μπορεί να αποσπασθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στη διοίκηση, το σχεδιασμό, μελέτη ή κατασκευή ορισμένου έργου επιστημονικό προσωπικό οποιοδήποτε άλλου φορέα του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται.

 

α) από άλλη δημόσια υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων και του αρμόδιου η εποπτεύοντος Υπουργού ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για τον υπάλληλο υπηρεσιακού συμβουλίου που αποσπάται.

 

β) από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου που διοικεί το φορέα αυτόν.

 

Οι αποσπάσεις της παραγράφου αυτής διαρκούν όσο χρόνο απαιτεί το έργο, όχι όμως πέραν της πενταετίας για την απόσπαση απ' τον Υπαλληλικό Κώδικα ή άλλη διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.