Νόμος 689/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα ανώτατα όρια προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ασχέτως πηγής χρηματοδοτήσεως τούτου, εις την δημοπρασία του οποίου δύναται να συμμετέχει εκάστη τάξις εργοληπτικού πτυχίου από της Α' μέχρι και της Δ' τοιαύτης. Δια της ιδίας αποφάσεως δύναται να καθορίζονται και κατώτατα τοιαύτα όρια. Τα όρια ταύτα προσδιορίζονται δια καθορισμού του ανωτάτου ορίου της Α' τάξεως, τα δε όρια των λοιπών τάξεων προκύπτουν εκ του ορίου τούτου δια πολλαπλασιασμού του επί συντελεστές προσδιοριζόμενους δια της αυτής αποφάσεως. Ανώτατον όριον δια την Ε' τάξιν δεν ορίζεται, αλλά οι κάτοχοι του πτυχίου τούτου, δεν δύνανται να συμμετέχουν διαγωνισμού δι' έργα δια τα οποία απαιτείται πτυχίον Α' ή Β' τάξεως. Δια των, κατά την παρούσα παράγραφο, εκδιδομένων αποφάσεων δύναται να καθορίζονται και περιοχές ισχύος των κατωτάτων ορίων.

 

2. Έκαστος εργολήπτης Δημοσίων Έργων φυσικό πρόσωπον δεν δύναται να συμμετάσχει εις δημοπρασία δημοσίου έργου, ουδέ κατ' άλλον τρόπον να αναλάβει την εκτέλεσιν αυτού εάν το άθροισμα των προϋπολογισμών των εν ενεργεία εργολαβιών αυτού είναι ανώτερο του τριπλασίου του κατά την προηγούμενη παράγραφο προσδιοριζόμενου ανωτάτου ορίου της τάξεως του πτυχίου του (δυναμικότης του πτυχίου). Προκειμένου περί εταιρειών κατόχων πτυχίου εργολήπτη Δημοσίων Έργων πλην της Ε' τάξεως, το όριον τούτο προσδιορίζεται ως άθροισμα των κατά τα άνω δυναμικοτήτων των πτυχίων των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος αντιστοίχων ατομικών πτυχίων της εταιρείας, αυξημένο κατά το εν τέταρτον. Το άθροισμα των εν ενεργεία εργολαβιών του συμμετέχοντος εις δημοπρασία εργολήπτη δηλώνεται υπευθύνως υπ' αυτού δια δηλώσεως συντασσόμενης κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος που κατατίθεται καθ' εκάστην συμμετοχή του εις δημοπρασία. Προκειμένου περί εταιρείας την δήλωση ταύτη υπογράφει ο εκπροσωπών την εταιρεία εργολήπτης Δημοσίων Έργων. Τυχόν ψευδής τοιαύτη δήλωσις πλην των ποινικών αυτής συνεπειών συνιστά και βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα του εργολήπτη.

 

Ως εν ενεργεία εργολαβίες του εργολήπτη νοούνται όλες οι υπ' αυτού αναληφθείσες από της εγκρίσεως της δημοπρασίας μέχρι της βεβαιωμένης περαιώσεως του συνόλου της εργολαβίας και της υποβολής υπό του εργολάβου πασών των τελικών επιμετρήσεων αυτού. Εργολαβίες που αποπερατώθηκαν και επιμετρήθηκαν κατά τα λοιπά, των οποίων όμως τμήματα δεν εκτελέστηκαν βεβαιωμένων άνευ υπαιτιότητας του εργολήπτη, δεν θεωρούνται δια την εφαρμογήν του παρόντος ως εν ενεργεία εργολαβίες. Ως προϋπολογισμός των εν ενεργεία εργολαβιών νοείται το σύνολον του χρηματικού αντικειμένου εκάστης εργολαβίας ως τούτο έχει κατά τον χρόνον της δημοπρασίας, βάσει των γενομένων μέχρι της στιγμής εκείνης αποδεκτών υπό του εργολάβου συγκριτικών πινάκων. Δια προεδρικών διαταγμάτων καθορίζεται πάσα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, ως και ο χρόνος ενάρξεως της ισχύος ταύτης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.