Νόμος 716/77 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρις την έγκριση κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των μητρώων Μελετητών και Γραφείων Μελετών και εκδόσεως των πτυχίων, για την ανάθεση των μελετών και κατάταξη αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του κυρωθέντος με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 103/1973 Κανονισμού Ανάθεσης Μελετών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θεωρουμένων ως πτυχίων των εγγραφών στο προβλεπόμενο από τον παραπάνω Κανονισμό Μητρώο Μελετητών.

2. Συμβάσεις εκπόνησης μελετών που θα καταρτίζονται μέχρι της ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες διατάξεις μέχρι πλήρους εκκαθαρίσεως των εξ αυτών σχέσεων, πλην των διατάξεων του άρθρου 9 του [Π] Κανονισμού Ανάθεσης Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 103/1973 και αφορούν στις συμβατικές υποχρεώσεις του μελετητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

3. Από της συστάσεως της ΓΕΜ του άρθρου 5 του παρόντος νόμου καταργείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου Μελετητών και Κανονισμού Ανάθεσης (ΓΕΜΚΑ) του Υπουργείου Συντονισμού, όλες δε οι αρμοδιότητες αυτής επί των κατά την προηγούμενη παράγραφο μελετών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ΓΕΜ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.