Νόμος 719/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων, ως τούτο συμπληρώθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1154/1972 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δημοσίων κτημάτων αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 4

 

1. Πας αυθαίρετος κάτοχος δημοσίου κτήματος, ανήκοντος εις την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπαγομένου εις την αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, είτε έχων τίτλο είτε στερούμενος τοιούτου, πάντως όμως κατέχων το κτήμα προ της 01-10-1967, δικαιούται όπως, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις, αίτινες δέον να συντρέχουν κατά τον χρόνον ενάρξεως ισχύος του παρόντος και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από του αυτού ως άνω χρόνου, αιτήσηται παρά του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου την εξαγοράν τούτου, εφ' όσον:

 

α) Προκειμένου περί αστικού ακινήτου, έχει ανεγερθεί επ' αυτού μόνιμο κτίσμα, εις ο κατοικεί ο ίδιος ή η οικογένειά του, έστω και κατά την θερινή μόνον περίοδον ή χρησιμοποιεί τούτο, προσωπικώς, δι' επαγγελματικούς σκοπούς, δεν κέκτηται δε κατά τον χρόνον ενάρξεως ισχύος του παρόντος ετέρα ακίνητο περιουσίαν αξίας ανωτέρας των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, ή μέσον ετήσιον εισόδημα μείζον των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών κατά τα τρία προ του αυτού ως άνω χρόνου έτη.

 

β) Προκειμένου περί αγροτικού κτήματος, καλλιεργεί τούτο αυτοπροσώπως ή δια των μελών της οικογενείας του, συστηματικώς και ανελλιπώς. Ως αγροτικά κτήματα νοούνται τα ως εκ της φύσεώς των προοριζόμενα δια γεωργική εκμετάλλευση.

 

2. Η ως άνω εξαγορά δια μεν τα κείμενα εντός σχεδίου πόλεως αστικά ακίνητα δεν δύναται να αναφέρεται εις έκταση μεγαλύτερη του εμβαδού ενός (1) αρτίου οικοπέδου, δια δε τα εκτός σχεδίου πόλεως κείμενα τοιαύτα δεν δύναται να αναφέρεται εις έκταση μεγαλύτερη του ενός (1) στρέμματος. Κατ' εξαίρεση επί αστικών ακινήτων κειμένων εντός σχεδίου πόλεως, επιτρέπεται η εξαγορά συνεχόμενης εκτάσεως μέχρι εμβαδού ενός (1) εισέτι αρτίου οικοπέδου, εφ' όσον αυτή καλύπτεται δια μονίμων κτισμάτων, ανεγερθέντων υπό του κατόχου ή είναι ακάλυπτος, αλλά δεν δύναται ν' αποτελέσει αυτοτελώς ή δια συνενώσεώς της μετά συνεχόμενης εκτάσεως του Δημοσίου άρτιο οικόπεδον. Δια τα μέχρις εκτάσεως ενός (1) στρέμματος αστικά ακίνητα τα κείμενα εις τις περιφέρειας Σουφλίου και Διδυμότειχου και χρησιμοποιούμενα δια σηροτροφία, επιτρέπεται η εξαγορά, έστω και αν δεν έχουν αναγερθεί επ' αυτών κτίσματα. Η εξαγορά των αγροτικών κτημάτων τελεί υπό τον όρον ότι ταύτα θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται υπό των αγοραστών ή των καθολικών και ειδικών διαδόχων των επί μίαν τουλάχιστον δεκαετία από της εκδόσεως του παραχωρητηρίου αποκλειστικώς και μόνον δια καλλιέργεια. Η μη τήρησις του όρου τούτου υπό του αγοραστού συνεπάγεται την αυτοδίκαια ανάκληση του παραχωρητηρίου και την επάνοδο της κυριότητος των κτημάτων εις το Δημόσιον.

 

3. Η εξαγορά, ούσα δυνητική δια το Δημόσιον, ενεργείται επί τη καταβολή εκ μέρους του αγοραστού τιμήματος ίσου:

 

α) Προς τα 2/10 της κατά τον χρόνον της εξαγοράς αγοραίας αξίας, προκειμένου περί των αστικών ακινήτων και το 1/10 της αυτής αξίας προκειμένου περί των αγροτικών κτημάτων, αν η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο προ της 01-01-1920 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής.

 

β) Προς τα 5/10 δια τα αστικά ακίνητα και τα 2/10 δια τα αγροτικά κτήματα της ως άνω αξίας των, αν η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο κατά το χρονικόν διάστημα από 01-01-1920 μέχρι της 28-10-1940 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής.

 

γ) Προς τα 7/10 δια τα αστικά ακίνητα και τα 5/10 δια τα αγροτικά κτήματα της ως άνω αξίας των, αν η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο κατά το χρονικόν διάστημα από 29-10-1940 μέχρι της 31-12-1966 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής.

 

4. Ακίνητα του Δημοσίου κείμενα εντός των συνοικισμών Καλλιθέας και Εξωπόλεως της πόλεως Αλεξανδρουπόλεως και Ευαγγελίστριας της Κοινότητος Αγίου Παύλου Νομού Θεσσαλονίκης ως και εντός της πόλεως της νήσου Κω εις περιοχήν Καζέρμας εκποιούνται προς τους προ της 01-01-1954 κατόχους αυτών ή τους κληρονόμους ή τους ειδικούς διαδόχους των, εφ' όσον η κατοχή των συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής, αντί τιμήματος ίσου προς το 1/7 της αγοραίας αξίας των. Η εκποίησις χωρεί επί τη υποβολή αιτήσεως παρά του δικαιούχου εντός της προθεσμίας και υπό τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 αυτού των αναφερομένων εις την εκποίηση των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων. Ειδικώς προκειμένου περί των συνοικισμών Καλλιθέας και Εξωπόλεως της πόλεως Αλεξανδρουπόλεως και της περιοχής Καζέρμας της νήσου Κω ως εμβαδόν αρτίου οικοπέδου λαμβάνεται το δια προεδρικού διατάγματος που θα καθοριστεί κατά την ένταξη των συνοικισμών τούτων εις το σχέδιον πόλεως. Εις περίπτωσιν καθ' ην τα κατεχόμενα ακίνητα, κατά την ένταξή των εις το σχέδιον πόλεως, ήθελον αποτελέσει κοινοχρήστους χώρους, επιτρέπεται, συντρεχουσών των προϋποθέσεων της παρούσης παραγράφου, η εις τους δικαιούχους εκποίησις ετέρας, εκτάσεως του Δημοσίου εμβαδού μέχρι ενός (1) αρτίου οικοπέδου υπαγόμενης εις την αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, κειμένης εις τους αυτούς συνοικισμούς της πόλεως Αλεξανδρουπόλεως και αξίας ίσης ή αναλόγου προς την αξίαν των υπό των δικαιούχων αρχικώς κατεχομένων ακινήτων.

 

5. Το περί ου οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου μειωμένο τίμημα, υπολογίζεται επί της μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, αξίας του εκποιούμενου αστικού ή αγροτικού ακινήτου. Η πέραν των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών αξία του ακινήτου καταβάλλεται υπό του αγοραστού εξ ολοκλήρου.

 

6. Η εκτίμησις της αγοραίας αξίας των κατά το παρόν άρθρον εκποιούμενων ακινήτων ενεργείται υπό του κατά τόπον αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου και ενός (1) μηχανικού του Δημοσίου, προκειμένου περί αστικών ακινήτων ή ενός (1) γεωπόνου ή αγρονόμου του Δημοσίου, προκειμένου περί των αγροτικών κτημάτων, συντασσομένου προς τούτο πρωτοκόλλου καταμετρήσεως και εκτιμήσεως. Εις την αξίαν του ακινήτου, αστικού ή αγροτικού, δεν υπολογίζονται οι υπό του κατόχου γενόμενες δαπάνες αξιοποιήσεώς του.

 

7. Η διαπίστωσις της συνδρομής των κατά το παρόν άρθρον απαιτουμένων προϋποθέσεων δια την εξαγοράν των αστικών ή αγροτικών ακινήτων και ο προσδιορισμός του χρόνου ενάρξεως της κατοχής τούτων ενεργείται υπό του Οικονομικού Εφόρου της περιφέρειας του ακινήτου κατόπιν έρευνας. Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως, υπό του δικαιούχου, του προσδιορισθέντος χρόνου ενάρξεως της κατοχής του ακινήτου, αποφαίνεται το αρμόδιο ως εκ της τοποθεσίας του ακινήτου Μονομελές Πρωτοδικείον κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από της εις τον ενδιαφερόμενον κοινοποιήσεως της κατά την επόμενη παράγραφο, αποφάσεως του Νομάρχου.

 

8. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 416/1974 περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1154/1972 κ.λ.π., η αποδοχή ή απόρριψις του αιτήματος της εξαγοράς αποφασίζεται υπό του αρμοδίου Νομάρχου μετ' εισήγηση του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου και γνώμη της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται και το τίμημα εξαγοράς του κτήματος όπερ καταβάλλεται εις έξι (6) κατ' ανώτατον όριον ίσες εξαμηνιαίας δόσεις, εντόκως προς 7% ετησίως. Επί εξαγοράς ακινήτων κειμένων εις τις παραμεθορίους περιοχές οι δόσεις αυτές ορίζονται εις δώδεκα (12). Υπό κατόχων ακινήτων των οποίων το ετήσιον εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές, κατά το προ του χρόνου ενάρξεως ισχύος του παρόντος έτους, οι δόσεις δύνανται να ορίζονται εις είκοσι (20).

 

9. Οι δια των διατάξεων του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι εις εξαγοράν και που υποβάλλουν σχετική αίτηση απαλλάσσονται, εφ' όσον ήθελε πραγματοποιηθεί αυτή, της υποχρεώσεώς των προς καταβολή αποζημιώσεως εις το Δημόσιον δια την αυθαίρετη χρήσιν, αποκλειόμενης όμως της επιστροφής οιουδήποτε ποσού καταβληθέντος δια την αιτία ταύτη. Δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου, εκδιδομένης επί τη αιτήσει των κατά τα άνω που έχουν αιτηθεί την εξαγοράν, μετά πρόταση του Οικονομικού Εφόρου και του Διευθυντού του οικείου Δημοσίου Ταμείου, δύναται να εγκρίνεται η αναστολή εισπράξεως των βεβαιωθέντων ποσών αποζημιώσεως του Δημοσίου δια την αυθαίρετη χρήσιν του ακινήτου, εφ' όσον χρόνον διαρκεί η δυνάμει του παρόντος άρθρου διαδικασία της εξαγοράς αυτού. Η αναστολή αυτή δεν δύναται, εν πάση περιπτώσει, να υπερβεί την διετία από της υποβολής της σχετικής περί αυτής αιτήσεως.

 

10. Εξαιρούνται της δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης εξαγοράς τα ακίνητα, άτινα θέλουν χαρακτηρισθεί ως απαραίτητα δια την εξυπηρέτησιν κρατικών αναγκών ή σκοπών δι' αιτιολογημένων αποφάσεων του αρμοδίου Νομάρχου, εκδιδομένων βάσει του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 416/1974.

 

11. Εν περιπτώσει μη υποβολής της αιτήσεως προς εξαγοράν ή μη υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών προς απόδειξη του δικαιώματός του εντός της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τασσομένης προθεσμίας ή μη εγκρίσεως της εκποιήσεως του ακινήτου, πας κατέχων ακίνητο του Δημοσίου αποβάλλεται, διοικητικώς, κατά την διαδικασίαν του άρθρου 2 του παρόντος, μη αποκλειόμενης και πάσης άλλης διαδικασίας προβλεπομένης υπό της περί δημοσίων κτημάτων κειμένης νομοθεσίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θέλουν καθορισθεί δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών εκδιδομένης εντός δεκαημέρου από του χρόνου ενάρξεως ισχύος του παρόντος.}

 

2. Γενόμενες καταλήψεις οικοπεδικών εκτάσεων του Δημοσίου εις Αγροτικόν Οικισμό Σαρκουνάς Κοινότητος Ζήρειας Νομού Αχαΐας, νομιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση καταβολής εις το Δημόσιον υπό των κατόχων των τιμήματος ίσου προς την τρέχουσα αξίαν του καταληφθέντος χώρου, εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος. Η νομιμοποίησις δεν δύναται αν αναφέρεται εις έκταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.