Νόμος 742/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτων (αστικών, αγροτικών κ.λ.π.) ή η εις βάρος αυτών σύστασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων, δια την εξυπηρέτησιν του κατά την προηγουμένη παράγραφο σκοπού κηρύσσεται δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας και Ενεργείας. Δια την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αρκεί απλούν διάγραμμα οριζοντιογραφίας, εγκριθέν υπό των Τεχνικών Υπηρεσιών της Διευθύνσεως Βιομηχανικών Περιοχών της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως, που εικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ως και συνοπτικός πίνακας εικαζομένων ιδιοκτητών, μετά μνείας εν τη πράξει κηρύξεως της απαλλοτριώσεως περί της μη τηρήσεως των λοιπών προϋποθέσεων. Η περαιτέρω διαδικασία προς προσδιορισμό της αποζημιώσεως χωρεί ως και επί των λοιπών απαλλοτριώσεων.

 

Ο νομεύς ή κάτοχος κτημάτων των οποίων προπαρασκευάζεται η κατά τα άνω απαλλοτρίωσις υποχρεούται να επιτρέπει την επί τούτων εκτέλεσιν των απαραιτήτων τεχνικών εργασιών προς καταμέτρηση και σύνταξιν των διαγραμμάτων και Σχεδίων δια τον προσδιορισμό της απαλλοτριωτέας εκτάσεως και την δημιουργίαν της Βιομηχανικής Περιοχής. Ο βαρυνόμενος δια της δαπάνης της απαλλοτριώσεως υποχρεούται εις αποκατάστασιν πάσης τυχόν βλάβης ή φθοράς ή στερήσεως της χρήσεως προερχομένης εκ της εκτελέσεως των ανωτέρω τεχνικών εργασιών.}

 

2. Δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα γενόμενες κατά παράβασιν του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1366/1938 περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, παράκτιες περιοχές, ως μεταγενεστέρως, τροποποιήθηκε, βάσει γενικών αποφάσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών του άρθρου 5 παράγραφος 3 του αναγκαστικού νόμου 431/1968, τύποις άκυρων λόγω μη δημοσιεύσεώς των εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνονται αφ' ης αυτές εγένοντο, εφόσον πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ελλήνων υπηκόων ή τούτων και ημεδαπών νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και δεν ακυρώθηκαν μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος δι' αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως.

 

Εξαιρούνται εφεξής της εφαρμογής του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1366/1938 οι δικαιοπραξίες οι συνομολογούμενες εκάστοτε μεταξύ Ελληνικών Τραπεζών Επενδύσεων και οιουδήποτε τρίτου, πάντα δε τα εμπράγματα δικαιώματα τα κτηθέντα παρά των ως άνω Τραπεζών άνευ τηρήσεως των ορισμών του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1366/1938, ως τροποποιηθείς ισχύει, κυρώνονται αναδρομικώς αφ' ης κτήθηκαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.