Νόμος 742/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια κανονισμού θεσπιζόμενου δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενεργείας και Δημοσίων Έργων μετά γνώμη Επιτροπής της ΕΤΒΑ αποτελούμενης εκ του Διοικητού και των Υποδιοικητών αυτής ορίζονται:

 

α) τα της αναθέσεως, εκπονήσεως, εγκρίσεως και παραλαβής των πάσης φύσεως μελετών των Βιομηχανικών Περιοχών,

 

β) τα της Δημοπρατήσεως και εκτελέσεως των υπ' αυτής αναλαμβανομένων έργων των Βιομηχανικών Περιοχών (τρόπος κατασκευής, σύστημα Δημοπρατήσεως, τεύχη Δημοπρατήσεως, τρόπος συντάξεως και δημοσιεύσεως διακηρύξεων, επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών, δικαίωμα συμμετοχής εις τις δημοπρασίες, διεξαγωγή δημοπρασιών, ενστάσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών, έγκρισις, ακύρωσις ή επανάληψις δημοπρασιών κ.λ.π. ως και τα της αναθέσεως και εκτελέσεως έργων εις αναδόχους, συμβάσεις κατασκευής έργων, εγγυήσεις καλής εκτελέσεως, επίβλεψις κατασκευής έργου, εγκατάστασις αναδόχου και υποχρεώσεις αυτού κ.λ.π. Επιλογή προσωπικού υπό αναδόχου, έλεγχος ποιότητος και προελεύσεως χρησιμοποιουμένων υλικών, τα των προθεσμιών, της έρευνας υπάρξεως ή μη αρχαιοτήτων, τα του κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών, τα της τροποποιήσεως προϋπολογισμού των έργων και της εκτελέσεως εργασιών πλέον των συμβατικών τοιούτων κ.λ.π., τα της επιλύσεως διαφορών και διαφωνιών μετά των αναδόχων και μετά την εκτέλεσιν των έργων κ.λ.π.) κατά παρέκκλιση έτι των περί μελετών έργων δημοσίων επενδύσεων και περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων ισχυουσών διατάξεων ως και πάσης ετέρας γενικής ή ειδικής διατάξεως που ρυθμίζει τα ως άνω θέματα.

 

2. Τα πολεοδομικά και ρυμοτομικά σχέδια και οι όροι και περιορισμοί δομήσεως εκάστης Βιομηχανικής Περιοχής εκπονούνται και συντάσσονται υπό των Τεχνικών Υπηρεσιών της Διευθύνσεως Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ, ή υπό τρίτων δια αναθέσεως εις τούτους υπό της ΕΤΒΑ, θεωρούνται υπό του Διοικητού αυτής και εγκρίνονται δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενεργείας και Δημοσίων Έργων κατά την διαδικασίαν της επομένης παραγράφου.

 

3. Το Υπουργείον Δημοσίων Έργων εντός προθεσμίας 3 μηνών από της υποβολής των σχετικών πλήρων μελετών υπό της ΕΤΒΑ εγκρίνει αυτές με τις τυχόν επενεχθησόμενες υπ' αυτού τροποποιήσεις και τις διαβιβάζει ομού μετά του σχετικού σχεδίου προεδρικού διατάγματος υπογεγραμμένου υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων προς το Υπουργείον Βιομηχανίας και Ενεργείας. Εις περίπτωσιν παρελεύσεως απράκτου της ως άνω προθεσμίας μόνος ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας εγκρίνει τις μελέτες και προτείνει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

 

4. Οι όροι δομήσεως των ανεγερθησομένων κτιρίων, κατά το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, και των κτιρίων εγκαταστάσεως των Υπηρεσιών της ΕΤΒΑ και των Εργαστηρίων αυτής καθορίζονται δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, ισχυουσών, εν προκειμένω και των διατάξεων του άρθρου 102 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

5. Οι μελέτες και τα πάσης φύσεως σχέδια ανεγέρσεως υπό των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΤΒΑ κτιρίων και εν γένει οικοδομικών έργων ιδιοκτησίας αυτής, εν εκάστη βιομηχανική περιοχή εκπονούνται και εφαρμόζονται υπό των Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διευθύνσεως Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ή υπό τρίτων δια αναθέσεως εις τούτους υπ' αυτής.

 

Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. απαιτουμένη οικοδομική άδεια δια τα κατά το προηγούμενον εδάφιον κτίρια και εν γένει οικοδομικά έργα, χορηγείται εντός 15 ημερών από της υποβολής υπό της ΕΤΒΑ προς ην αρμοδία Υπηρεσία της υπό των ισχυουσών διατάξεων προβλεπομένης μελέτης. Μετά παρέλευσιν του δεκαπενθημέρου από της υποβολής της μελέτης η ΕΤΒΑ δύναται να αρχίσει την κατασκευήν του έργου, άνευ της προβλεπομένης, κατά τα ανωτέρω, αδείας, η οποία εκδίδεται και εκ των υστέρων.

 

6. Δια Κανονισμού θεσπιζόμενου δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού, Βιομηχανίας και Ενεργείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη της εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπής της ΕΤΒΑ και απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ισχύοντος δια πάσας τις Βιομηχανικές Περιοχές της Χώρας, δύναται να επιβάλλεται απαγόρευσις της εγκαταστάσεως ορισμένων κατηγοριών βιομηχανικών μονάδων εις τις Βιομηχανικές Περιοχές ως και να καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα προς προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος από τις ζημιογόνους επιδράσεις εκ της ρυπάνσεως (υδάτων, αέρος, εδάφους κ.λ.π.) ως και εκ των προκαλουμένων ενοχλήσεων, θορύβων κ.λ.π. εις τις λοιπές βιομηχανικές μονάδας και τους εργαζομένους εις την Περιοχήν υπαλλήλους και εργάτες.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.