Νόμος 947/79 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αυτεπάγγελτη διαδικασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αυτεπάγγελτος διαδικασία άρχεται δια της εκδόσεως εντολής του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή του υπό τούτου εξουσιοδοτημένου προς την αρμόδια υπηρεσία προς σύνταξιν της κατά το άρθρον 8 μελέτης. Εις την εντολήν ταύτη διαγράφεται και οριοθετείται κατά προσέγγισιν η περιοχή εις ην δέον να αφορά η μελέτη. Η οριοθέτηση δεν είναι δεσμευτική δια την σύνταξιν της μελέτης ούτε δια τον τελικό καθορισμό των ορίων της οικιστικής περιοχής. Η σύνταξις της μελέτης δύναται να ανατεθεί και εις νομικό πρόσωπον εποπτευόμενο υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή εις ιδιώτη μελετητή ή εταιρεία.

 

2. Μετά την σύνταξιν της μελέτης, αυτή εκτίθεται επί ένα μήνα εις την οικεία Νομαρχία προς ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου, αποστέλλεται δε και εις τον ή τους οικείους δήμους ή τις οικείας κοινότητας. Περί της εκθέσεως της μελέτης εις την Νομαρχία και της αποστολής αυτής εις τον οικείον δήμο ή κοινότητα δημοσιεύεται σχετική ειδοποίησις, περιέχουσα σύντομη περιγραφή των ορίων της υπό μελέτη περιοχής, εις μίαν τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και εις μιαν ημερησία εφημερίδα των Αθηνών ή τής Θεσσαλονίκης. Προκειμένου περί μελέτης αφορώσης εις περιοχήν κείμενη εντός των ορίων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η ειδοποίησις δημοσιεύεται εις δύο ημερησίας εφημερίδας των πόλεων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης αντιστοίχως, ανακοινώνεται δε και δια των μέσων μαζικής ενημερώσεως του κοινού εις τρεις τουλάχιστον μεταδόσεις. Η ανωτέρω μηνιαία προθεσμία άρχεται από της τελευταίας δημοσιεύσεως.

 

3. Ο δήμος ή η κοινότης εκθέτει την ληφθείσα μελέτη εις χώρο προσιτό εις το κοινόν κατά τις εργασίμους ώρας επί ένα μήνα από της περιελεύσεως της εις αυτόν ή αυτήν, του κοινού ειδοποιούμενου δια γενικής προσκλήσεως που τοιχοκολλείται εις το δημοτικόν ή κοινοτικό κατάστημα. Της μελέτης δύναται πας ενδιαφερόμενος να λάβει αντίτυπον αντί τιμήματος καλύπτοντος τις δαπάνες της εκτυπώσεως ή φωτοτυπήσεως αυτής, είτε παρά του δήμου ή της κοινότητος είτε και παρά της οικείας Νομαρχίας.

 

4. Κατά της μελέτης δύνανται να διατυπωθούν υπό παντός ενδιαφερομένου ενστάσεις. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός διμήνου από της κατά την παράγραφο 2 τελευταίας δημοσιεύσεως της περί της μελέτης ειδοποιήσεως εις διπλούν, του ενός αντιτύπου υποβαλλομένου εις την οικεία Νομαρχία, του δε ετέρου εις τον οικείον δήμο ή κοινότητα, δύνανται δε να αναφέρονται είτε εις τις διαπιστώσεις ή την αποτύπωση της υφιστάμενης καταστάσεως, είτε εις το περιεχόμενον και τον τρόπον της διαγραφόμενης οικιστικής αναπτύξεως ή αναμορφώσεως και τους όρους ταύτης. Η υποβολή της ενστάσεως δύναται να γίνει και δια συστημένης επιστολής που παραδίδεται προς αποστολή εντός της αυτής ως άνω δίμηνης προθεσμίας.

 

5. Εφ' όσον δια την περιοχήν δεν υφίσταται ήδη εγκεκριμένο υπό του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος χωροταξικό ή ρυθμιστικό σχέδιον, η κατά τα άνω συνταχθείσα μελέτη κοινοποιείται με μέριμνα της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων προς το Υπουργείον Συντονισμού και το Υπουργείον Γεωργίας. Αντιρρήσεις του ενός ή αμφοτέρων των ως άνω Υπουργείων ως προς τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως οικιστικής κατά την ως άνω μελέτη που διατυπώνονται εντός μηνός από της περιελεύσεως της οικείας μελέτης εις ταύτα, επιλύονται υπό του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Εφ' όσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις εντός της ρηθείσης προθεσμίας υπό των Υπουργείων Συντονισμού ή Γεωργίας ή μετά την επίλυσιν τούτων, η ανωτέρω μελέτη αποστέλλεται και προς άλλες δημοσίας υπηρεσίας ή οργανισμούς κοινής ωφελείας, των οποίων ή δραστηριότης επεκτείνεται εντός της, υπό μελέτη οικιστικής περιοχής. Οι δημόσιες αυτές υπηρεσίες καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφελείας, προς ους ενεργείται η ως άνω κοινοποίησις, καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων γενικώς δι' άπασαν την επικράτεια, υποχρεούνται δε όπως εντός διμήνου από της, κατά την παράγραφο 2 τελευταίας δημοσιεύσεως, διαβιβάσουν εις τον οικείον δήμο ή κοινότητα και εις την οικεία νομαρχία τις απόψεις των.

 

6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων και εντός μηνός το βραδύτερο από ταύτης, οι εις την νομαρχία υποβληθείσες ενστάσεις και τυχόν απόψεις που διαβιβάζονται άλλων δημοσίων αρχών ή οργανισμών κοινής ωφελείας, διαβιβάζονται προς την υπηρεσία που συνέταξε ή κοινοποίησε την υπό ιδιώτη συνταχθείσα μελέτη. Εντός της αυτής προθεσμίας αποστέλλει εις την αυτήν υπηρεσία και ο δήμος ή η κοινότητα γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επί της μελέτης που απεστάλη προς τον δήμο ή κοινότητα και των τυχόν κατ' αυτής διατυπωθεισών ενστάσεων, ως και των τυχόν απόψεων άλλων δημοσίων αρχών που διαβιβάστηκαν μετά δηλώσεως περί του αν αποδέχεται να αποτελέσει τον φορέα ή να μετάσχει εις τον φορέα αναπτύξεως ή αναμορφώσεως της περιοχής. Η ως άνω υπηρεσία υποβάλλει την μελέτη, μετά των ως άνω απεσταλμένων εις αυτήν στοιχείων, ως και ιδίας σύντομης αιτιολογημένης εκθέσεως εις το Συμβούλιον Δημοσίων Έργων, προς κρίσιν.

 

7. Η μη διενέργεια υπό του δήμου ή κοινότητος των εν παραγράφω 3 οριζομένων, ως και η μη διαβίβασις της εν παραγράφω 6 γνωμοδοτήσεως εντός της, κατά τα ανωτέρω προθεσμίας δεν παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.