Νόμος 947/79 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Πρόταση Δήμου ή Κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρότασις Δήμου ή Κοινότητος ή συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων,περί χαρακτηρισμού περιοχής, περικλειόμενης εις τα όρια αυτών, ως οικιστικής, ερειδόμενη επί σχετικής συμφώνου γνωμοδοτήσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και καθορίζουσα σαφώς τα όρια και την έκταση της εις ην η πρότασις αφορά περιοχής, υποβάλλεται προς το Υπουργείον Δημοσίων Έργων. Εν τη με πρόταση ταύτη εκτίθενται μετά σαφήνειας και οι λόγοι οι που επιβάλλουν ή δικαιολογούν την δημιουργίαν της οικιστικής περιοχής και την επιλογήν της θέσεως αυτής. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων δύναται, αντί της απορρίψεως της προτάσεως, να αποφασίσει την αναβολή της εξετάσεώς της εν όψει της τυχόν ανάγκης πολεοδομικού σχεδιασμού της μείζονος περιοχής εις ην ανήκει ο δήμος ή η κοινότης. Κατά τον τοιούτον σχεδιασμό λαμβάνεται υπ' όψιν και η ως άνω πρότασις του δήμου ή της κοινότητος. Εν περιπτώσει απορρίψεως ή αναβολής εξετάσεως της προτάσεως ο δήμος ή η κοινότης δεν δύνανται να επανέλθουν επί ταύτης ή να υποβάλουν νέα πρόταση προ της παρελεύσεως διετίας πλην αν εκλείψουν οι λόγοι της αναβολής. Εάν η πρότασις γίνει κατ' αρχήν δεκτή υπό του Υπουργού, ο δήμος ή η κοινότης προς ην κοινοποιείται η σχετική απόφασις προβαίνει εις την σύνταξιν και υποβολή της κατά το άρθρο 8 μελέτης κατά τα κατωτέρω.

 

Δια την κατ' αρχήν αποδοχή της προτάσεως υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων απαιτείται όπως προηγουμένως τηρηθεί η υπό των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 προβλεπομένη διαδικασία.

 

2. Η μελέτη, συντασσόμενη, είτε υπό των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητος, είτε παρά ιδιώτη μελετητή ή εταιρείας μετά σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εκτίθεται επί ένα μήνα προς ενημέρωση του κοινού εις χώρο προσιτό εις αυτό κατά τις εργασίμους ώρας, κοινοποιείται δε και προς τις ενδιαφερόμενες δημοσίας υπηρεσίας και οργανισμούς κοινής ωφελείας. Το κοινόν ειδοποιείται δια γενικής προσκλήσεως που τοιχοκολλείται εις τα δημοσιώτερα μέρη της πόλεως και δημοσιευομένης εις μίαν τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και εις μίαν ημερησία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Προκειμένου περί δήμων ή κοινοτήτων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η ειδοποίησις δημοσιεύεται εις δύο ημερησίας εφημερίδας των πόλεων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης αντιστοίχως, ανακοινώνεται δε και δια των μέσων μαζικής ενημερώσεως εις τρεις τουλάχιστον μεταδόσεις. Η ως άνω μηνιαία προθεσμία άρχεται από της τελευταίας δημοσιεύσεως.

 

3. Οι, επί της μελέτης ενστάσεις που διατυπώνονται υποβάλλονται υπό των ενδιαφερομένων εις τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα εντός δύο μηνών από της ως είρηται τελευταίας δημοσιεύσεως. Εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας διαβιβάζονται προς τον οικείον δήμο ή κοινότητα και οι τυχόν απόψεις πάσης άλλης δημοσίας αρχής ή οργανισμού δημοσίας ωφελείας. Μετά την πάροδο της ως είρηται προθεσμίας εισάγονται εις το δημοτικόν ή κοινοτικό συμβούλιον, εφ' όσον δε γίνουν εν όλω ή εν μέρει δεκτές, η μελέτη αναμορφώνεται και υποβάλλεται εις το δημοτικόν ή κοινοτικό συμβούλιον προς διατύπωση της επ' αυτή σύμφωνης γνωμοδοτήσεώς του, μεθ' ο υποβάλλεται εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.