Νόμος 998/79 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ειδικά δασοτεχνικά έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων μεριμνούν δια την κατασκευήν των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και την εκτέλεσιν των πάσης φύσεως εργασιών προστασίας και αναπτύξεως των δασών και δασικών εκτάσεων. Ειδικότερα εις την αρμοδιότητα των ως άνω υπηρεσιών ανήκει ο προγραμματισμός, η μελέτη και εκτέλεσις των έργων και εργασιών της δασικής οδοποιίας, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15, των δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και δασικών κτιρίων, της δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων και των προστατευτικών αναδασώσεων, βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων, τοποθετήσεως πινακίδων, κατασκευής υδατοδεξαμενών και υδραγωγών, ως και συντηρήσεως ή επισκευής των εν γένει τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι' αποφάσεώς του δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να αναθέτει εις τις ως άνω υπηρεσίας δασοτεχνικών έργων και παν έτερον έργον αναφερόμενο εις την προστασία ή ανάπτυξη των δασών, ανήκον εις την αρμοδιότητα ετέρων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Ομοίως, δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού δύναται να ανατίθενται εις τις ως άνω δασοτεχνικές υπηρεσίες και έτερα έργα υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων.

 

2. Εις τα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, τα κατά την προηγούμενη παράγραφο έργα εκτελούνται επί τη βάσει πενταετούς προγράμματος καταρτιζομένου υπό της δασικής υπηρεσίας, δι' ένα έκαστον νομό ή περισσότερους συνορεύοντας νομούς και καθορίζοντος την ιεράρχηση τούτων από πλευράς σπουδαιότητος και επείγοντος. Τα εν λόγω πενταετή προγράμματα εγκρίνονται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, εις ο μετέχει μετά ψήφου δια την επ' αυτών συζήτησιν και ο Γενικός Διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων. Οι δια τα έργα ταύτα αναγκαίες μελέτες συντάσσονται είτε απευθείας υπό της δασικής υπηρεσίας είτε κατόπιν αναθέσεως κατά τις περί εκπονήσεως μελετών του Δημοσίου διατάξεις. Τα έργα δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων και βελτιώσεως των ορεινών εδαφών, άτινα έχουν άμεση σχέση με αντίστοιχα πεδινά εγγειοβελτιωτικά έργα ή άλλα μεγάλα δημόσια έργα (αεροδρόμια, τεχνητές λίμνες, φράγματα, διάνοιξη εθνικών οδών κ.λ.π.), εντάσσονται κατά προτεραιότητα εις τα ως άνω πενταετή προγράμματα. Οι δαπάνες εκτελέσεως των ως άνω έργων δύναται να βαρύνουν εν όλω ή εν μέρει τους προϋπολογισμούς των αντιστοίχων εγγειοβελτιωτικών ή υδροηλεκτρικών ή άλλων δημοσίων έργων κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Γεωργίας, ως και του κατά περίπτωσιν ως εκ του αντικειμένου του δημοσίου έργου αρμοδίου Υπουργού.

 

3. Τα κατά την παράγραφο 1 δασικά έργα και εργασίες εκτελούνται προκειμένου περί δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων παρά της δασικής υπηρεσίας είτε δι' αυτεπιστασίας είτε δι' εργολαβίας, μετ' απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή του οικείου νομάρχου. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται ειδικότερα και κατά παρέκκλιση από πάσης άλλης διατάξεως αφορώσης γενικώς εις τα δημόσια έργα, τα της χρηματοδοτήσεως αυτών και διαχειρίσεως των σχετικών πιστώσεων, οι κατηγορίες, κατά είδος ή ύψος απαιτουμένης δαπάνης, των δι' αυτεπιστασίας εκτελούμενων έργων, ως και των έργων ων η εκτέλεσις είναι δυνατή άνευ διαγωνισμού, τα της προκηρύξεως, διενέργειας και εκτελέσεως των σχετικών διαγωνισμών, τα της επιβλέψεως και παραλαβής, τα του τρόπου συντηρήσεως των ως είρηται έργων, καθώς και πάσα άλλη λεπτομέρεια σχετική προς την εκτέλεσιν των δασοτεχνικών έργων.

 

4. Εις τα ιδιωτικά ή διακατεχόμενα δάση και δασικές εκτάσεις τα αναγκαία προστατευτικά τεχνικά έργα πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς υπό των ιδιοκτητών ή διακατόχων συμφώνως προς τις εγκεκριμένες δασοπονικές μελέτες ή σχέδια και τα σχετικά προγράμματα της δασικής υπηρεσίας. Δια την αντιμετώπισιν των δαπανών των έργων τούτων, οι ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι επιδοτούνται υπό του Κράτους μέχρι ποσοστού 100% της πραγματοποιούμενης δαπάνης. Εν αδυναμία ή αρνήσει των ιδιοκτητών ή διακατόχων, τα ανωτέρω αναγκαία προστατευτικά έργα εκτελούνται με μέριμνα της δασικής υπηρεσίας, οι δε ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ακώλυτο την διακίνηση των συνεργείων, μηχανημάτων και υλικών και να μεριμνούν δια την διατήρηση των εκτελούμενων έργων και ιδιαιτέρως δια την διαφύλαξη και ανάπτυξη των φυτευόμενων δενδρυλλίων. Το ήμισυ της δαπάνης δια την εκτέλεσιν των ως άνω έργων υπό της δασικής υπηρεσίας καταλογίζεται εις βάρος των ιδιοκτητών ή διακατόχων και εισπράττεται τμηματικώς εντός τετραετίας ως δημόσιον έσοδον, πλην αν πρόκειται περί δασών ή δασικών εκτάσεων μη αποφερόντων αποδεδειγμένως έσοδα εκ της εκμεταλλεύσεως αυτών επαρκή δια την αντιμετώπισιν των ετησίων δόσεων της ως άνω δαπάνης, οπότε η δαπάνη καλύπτεται συνολικώς υπό του Δημοσίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.