Νόμος 998/79 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Δασικές οδοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δασικές οδοί είναι οι κατασκευαζόμενες εντός ή εις τις παρυφές δασών ή δασικών εκτάσεων και που εξυπηρετούν την προστασία και εκμετάλλευση τούτων, ή την πρόσβαση προς υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις ή αισθητικά τοπία, ή την εκτέλεσιν και συντήρηση δασικών έργων ή τις μεταφοράς δασικών προϊόντων και μη συμπίπτουσαι μετά του εθνικού, επαρχιακού ή κοινοτικού οδικού δικτύου της Χώρας.

 

2. Ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, ως και οι διακάτοχοι δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, υποχρεούνται να επιτρέπουν την δια μέσω τούτων διάνοιξη δασικών οδών, εφόσον αυτές κατασκευάζονται επί τη βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος δασικής οδοποιίας. Οι εν λόγω ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι δύνανται να προβαίνουν εις την διάνοιξη δασικών οδών εντός των ιδιοκτησιών ή των διακατεχόμενων εκτάσεων μόνον κατόπιν αδείας του διευθυντού δασών του νομού, εκδιδομένης μετ' εισήγηση του αρμοδίου δασάρχου, δια την εξυπηρέτησιν τινός εκ των εν παραγράφω 1 σκοπών.

 

3. Κύριος ή διακάτοχος εδάφους, δια μέσου του οποίου καθίσταται αναγκαία η διάνοιξις προσωρινής δασικής οδού προς διευκόλυνση μεταφοράς δασικών προϊόντων εξ υπερκειμένων ή παρακειμένων δασών, υποχρεούται να αφήσει ελευθέρα την διάνοιξη ταύτη κατά τους όρους τους τιθεμένους υπό της δασικής αρχής, δικαιούμενος εις πλήρη αποζημίωση εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου των προϊόντων ή του μεταφέροντος ταύτα δια πάσαν θετική ζημίαν προσγινομένη εις αυτόν εκ της διανοίξεως της ρηθείσης προσωρινής δασικής οδού. Εν διαφωνία, τα της αποζημιώσεως καθορίζονται υπό του αρμοδίου ειρηνοδικείου.

 

4. Δασικές οδοί, των οποίων η διαδρομή συμπίπτει εν όλω ή εν μέρει προς την διαδρομή εθνικών ή επαρχιακών ή κοινοτικών οδών, διέπονται από τις περί κατασκευής και συντηρήσεως των τελευταίων τούτων διατάξεις. Είναι πάντως δυνατή, κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, η ανάθεσις της κατασκευής ή συντηρήσεως και ανακαινίσεως των οδών τούτων εις την δασική υπηρεσία.

 

5. Η διάνοιξις δασικών οδών διερχομένων δια μέσου ή εις τις παρυφές αναγνωρισμένων αρχαιολογικών χώρων είναι δυνατή μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, διδόμενης μετά γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και κατά τους όρους ταύτης.

 

6. Ο προγραμματισμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρησις των δασικών οδών ενεργούνται κατά τα εις το επόμενο άρθρο γενικώς περί των λοιπών δασικών έργων οριζόμενα.

 

7. Οι Δασικές Αρχές, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους, δύνανται να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια, βοσκοί κ.λ.π.), καθώς και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω απαγόρευσης (μπάρες, πινακίδες κ.α.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με τη παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.