Νόμος 998/79 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τεχνικό Συμβούλιο Δασών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρά το Υπουργείο Γεωργίας λειτουργεί Τεχνικό Συμβούλιον Δασών ως γνωμοδοτικό όργανον επί θεμάτων διαχειρίσεως των δασών και εκτελέσεως των δασικών έργων ως και της θηρευτικής οικονομίας.

 

2. Ειδικότερα το Τεχνικό Συμβούλιον Δασών γνωμοδοτεί:

 

Επί της εγκρίσεως ή τροποποιήσεως

α) δασοπονικών μελετών αναφερομένων εις την διαχείρισιν δασών και την εκτέλεσιν πάσης φύσεως έργων και εργασιών και υποκειμένων εις την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας,

β) γενικών προγραμμάτων πάσης φύσεως δασικών έργων και εργασιών αναφερομένων εις περιοχές μεγαλύτερης του Νομού, ως και των εθνικής κλίμακας ετησίων ή πολυετών εν γένει προγραμμάτων,

γ) επί της εγκρίσεως του πίνακα διατιμήσεως δασικών προϊόντων και του πίνακα αμοιβών επιβλαβών θηραμάτων, ως και περί του χρόνου ασκήσεως ή περιορισμού της θήρας,

δ) επί της μειώσεως του φόρου δασικών προϊόντων εις τις περιπτώσεις διανοίξεως δασικών οδών εντός ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων και

ε) επί παντός ετέρου θέματος, το οποίον παραπέμπεται εις αυτό κατά ειδική διάταξη του παρόντος ή άλλου νόμου, ή επί του οποίου ήθελε ζητηθεί η γνώμη του υπό του Υπουργού Γεωργίας.

 

Επίσης, α) γνωμοδοτεί:

 

α)α) για θέματα κανονισμών, τεχνικών προδιαγραφών και διαγραμμάτων όλων των συντασσομένων δασοπονικών μελετών και μελετών δασοτεχνικών έργων και για την έγκριση γενικής φύσεως μελετών,

β)β) για θέματα διαδικασιών εκτέλεσης έργων, όπως σχεδίων αναλύσεως τιμών, γενικών και συγγραφών υποχρεώσεων, και

γ)γ) για γενικότερα θέματα προγραμματισμού στη δασοπονία και την έγκριση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων αυτής,

 

β) διατυπώνει γνώμη επί των ερωτημάτων που υποβάλλονται από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας κατά τη διαδικασία της κύρωσης των δασικών χαρτών και

 

γ) αποφασίζει:

α)α) στις περιπτώσεις αναπομπής υποθέσεως κατόπιν εκδόσεως ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως που αφορά την κύρωση δασικού χάρτη και

β)β) για τον ειδικότερο χαρακτήρα, κατά τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, των περιοχών που αποτυπώνονται σε δασικό χάρτη μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

3. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών συγκροτείται από:

 

α) Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου, που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

β) τους Προϊσταμένους τριών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ανωτέρω Υπουργείου με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και

 

γ) έναν ειδικό επιστήμονα ερευνητή, του κλάδου ΠΕ2 Δασολογικού, του Ινστιτούτου Δασικής Έρευνας του ΕΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με τον αναπληρωτή του.

 

Τα παραπάνω μέλη με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

4. Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οπότε του Συμβουλίου προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής Δασών. Τον Γενικόν Διευθυντή Δασών, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής δασών, τους προϊσταμένους διευθύνσεων οι αμέσως νεώτεροι τούτων και τον καθηγητή έτερος καθηγητής του αυτού Τμήματος της αυτής Σχολής, αμφοτέρων τούτων οριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας κατόπιν προτάσεως του οικείου συλλόγου καθηγητών. Χρέη εισηγητών ασκούν οι καθ' ύλην αρμόδιοι προϊστάμενοι διευθύνσεων ή τμημάτων της Γενικής Διευθύνσεως Δασών, χρέη δε γραμματέως υπάλληλος της αυτής Γενικής Διευθύνσεως, επί βαθμό τουλάχιστον 5ο. Το Συμβούλιον συνεδριάζει έγκυρα παρόντων τεσσάρων εκ των μελών του. Δια την ύπαρξη πλειοψηφούσης γνώμης απαιτείται πάντως η ψήφος τριών εκ των μελών του συμβουλίου.

 

5. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Γεωργίας καθορίζονται ειδικότερα τα της οργανώσεως και λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. Μέχρι της εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος λειτουργεί το ήδη υφιστάμενο Συμβούλιον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.