Νόμος 998/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητος ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί δασών ή δασικών εκτάσεων, συνιστώνται τέσσερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, έχοντα αντιστοίχως ως έδρα τις Αθήνας, τον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη και τις Πάτρας. Η τοπική αρμοδιότης εκάστου των ανωτέρω συμβουλίων εκτείνεται:

 

α) του πρώτου, εις τις περιφέρειας των Εφετείων Αθηνών, Λαρίσης και Ναυπλίου,

β) του δευτέρου, εις τις περιφέρειας των Εφετείων Πειραιώς, Κυκλάδων, Κρήτης και Δωδεκανήσου,

γ) του τρίτου, εις τις περιφέρειας των Εφετείων Θεσσαλονίκης και Θράκης και

δ) του τετάρτου, εις τις περιφέρειας των Εφετείων Πατρών, Ιωαννίνων και Κέρκυρας.

 

2. Έκαστον Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών αποτελείται από:

 

α) Τον προϊστάμενο του Εφετείου της έδρας του συμβουλίου πρόεδρο εφετών, αναπληρούμενο υπό του νομίμου αναπληρωτού του, ως προέδρου. Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Αθηνών ορίζεται εις (1) εκ των προέδρων εφετών των υπηρετούντων εις το Εφετείον Αθηνών, αναπληρούμενος υπό ετέρου προέδρου εφετών,

β) δύο εφέτες,

γ) ένα πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

δ) τον Επιθεωρητή Δασών της έδρας του Συμβουλίου, αναπληρούμενο υπό του νομίμου αναπληρωτή του.

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Αθηνών, ως και τα υπό στοιχείο β' μέλη πάντων των ως άνω συμβουλίων ορίζονται, μετά των αναπληρωτών των, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης και Γεωργίας επί διετή θητεία, δυναμένη να ανανεώνεται. Το υπό στοιχείο γ' μέλος ορίζεται, μετά του αναπληρωτού του, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, επί όμοια θητεία. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρούν τα τακτικά εις περίπτωσιν ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος. Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών συνεδριάζουν παρόντων πάντων των μελών των.

 

3. Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών επιλαμβάνονται της αναγνωρίσεως της κυριότητος ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ιδιώτη ή νομικού προσώπου, κρίνουν δε επί τη βάσει των υπό τούτου προσκομιζομένων, ως και των παρά τη δασική υπηρεσία τηρουμένων στοιχείων, δυνάμενα να ζητήσουν και την παρ' άλλων δημοσίων υπηρεσιών αποστολή παντός χρησίμου εγγράφου ή άλλου στοιχείου ή να διατάξουν την διενέργειαν ειδικής έρευνας ή πραγματογνωμοσύνης προς μόρφωση ασφαλούς κρίσεως περί των προβαλλομένων ιδιωτικών δικαιωμάτων. Περισσότερες αιτήσεις οι οποίες αφορούν το αυτό δάσος ή δασική έκταση ή συνεχόμενα τμήματα εξετάζονται από κοινού. Τα ως άνω Συμβούλια, μετ' ανάγνωση της εισηγήσεως του ορισθέντος εισηγητού, γνωμοδοτούν αιτιολογημένα εφ' εκάστης υποθέσεως. Η κρίσις των Συμβουλίων σχηματίζεται δι' ελευθέρας εκτιμήσεως των ως άνω αποδεικτικών στοιχείων. Η απορριπτική της αιτήσεως ιδιώτη ή νομικού προσώπου γνωμοδότησις είναι δεσμευτική δια τον Υπουργόν, μη δυνάμενο να προβεί δι' αποφάσεώς του εις αναγνώριση δικαιώματός τινός του ασκήσαντος την αίτηση. Εφόσον το Συμβούλιον ήθελε αποφανθεί υπέρ της αναγνωρίσεως ιδιωτικών δικαιωμάτων επί δάσους ή δασικής εκτάσεως, ο Υπουργός δύναται είτε να αποδεχθεί την γνωμοδότηση είτε να απορρίψει την αίτηση του ενδιαφερομένου δι' ειδικώς αιτιολογημένης αποφάσεώς του είτε να προσφύγει εις το Αναθεωρητικό Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

 

4. Συνιστάται εν Αθήναις Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, αποτελούμενο από:

 

α) ένα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

β) ένα Σύμβουλο της Επικρατείας,

γ) ένα Αρεοπαγίτη

δ) ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και

ε) τον Γενικόν Διευθυντή Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, αναπληρούμενο υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

 

Τα εκ δικαστικών λειτουργών μέλη και ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, μετά των αναπληρωτών των, ορίζονται ως εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου προβλέπεται. Ως αναπληρωτής του Προέδρου του Συμβουλίου ορίζεται έτερος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Το Αναθεωρητικό Συμβούλιον συνεδριάζει παρόντων πάντων των μελών του, επιλαμβάνεται δε των υποθέσεων εφ' ων εξεδόθη γνωμοδότησις ενός εκ των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών είτε κατόπιν προσφυγής του ενδιαφερομένου ιδιώτη ή νομικού προσώπου εντός προθεσμίας 6 μηνών από της κοινοποιήσεως σε αυτό της απορριπτικής αποφάσεως εφόσον ο Υπουργός δεν αποδέχτηκε την θετική γνωμοδότηση του συμβουλίου ή εφόσον η αρνητική γνωμοδότησις του εν λόγω συμβουλίου ελήφθη δια ψήφων τριών κατά δύο, είτε κατόπιν παραπομπής υπό του Υπουργού Γεωργίας εις περίπτωσιν εκδόσεως θετικής γνωμοδοτήσεως του πρωτοβαθμίου συμβουλίου. Οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Αναθεωρητικού Συμβουλίου,ως και οι παμψηφεί λαμβανόμενες θετικές γνωμοδοτήσεις αυτού, είναι δεσμευτικές δια τον Υπουργόν, υποχρεούμενο εις έκδοση αποφάσεως του αυτού περιεχομένου. Τις λοιπές θετικές γνωμοδοτήσεις του ως άνω Συμβουλίου δύναται ο Υπουργός να μη αποδεχθεί δι' αιτιολογημένης αποφάσεώς του.

 

5. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται εις πάσαν περίπτωσιν να παραπέμψει αυτεπαγγέλτως την έρευνα και κρίσιν περί της υπάρξεως ή μη ιδιωτικών δικαιωμάτων επί δάσους ή δασικής εκτάσεως εις το οικείον Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών. Άμα τη ανωτέρω παραπομπή προσκαλούνται οι διεκδικούντες ή προβάλλοντες δικαίωμα κυριότητος επί του δάσους ή της δασικής εκτάσεως, περί ης πρόκειται, όπως εντός προθεσμίας 6 μηνών από της επί αποδείξει προσκλήσεώς των υποβάλουν τα αποδεικτικά του ζητουμένου υπ' αυτών δικαιώματος στοιχεία. Παρερχόμενης απράκτου της ταχθείσης ανωτέρω προθεσμίας το Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών γνωμοδοτεί βάσει των υπαρχόντων εις την υπηρεσία στοιχείων και ο Υπουργός αποφαίνεται βάσει της γνωμοδοτήσεως ταύτης.

 

6. Δια την υπό ιδιώτη ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συζήτησιν ασκηθείσης αιτήσεως προς αναγνώριση δικαιωμάτων επί δάσους ή δασικής εκτάσεως υπό Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών κλιμακούμενο ως ακολούθως:

 

α) εκ 2.000 δραχμές δια δάση ή δασικές εκτάσεις μέχρις είκοσι στρεμμάτων,

β) εκ 5.000 δραχμές δια δάση ή δασικές εκτάσεις μέχρι πενήντα στρεμμάτων,

γ) εκ 10.000 δραχμές δια δάση ή δασικές εκτάσεις μέχρις εκατόν στρεμμάτων,

δ) εκ 20.000 δραχμές δια δάση ή δασικές εκτάσεις μέχρι τριακοσίων στρεμμάτων,

ε) εκ 50.000 δραχμές δια δάση ή δασικές εκτάσεις μέχρι χιλίων στρεμμάτων και

στ) εκ 100.000 δραχμές δια δάση ή δασικές εκτάσεις εμβαδού μεγαλυτέρου των χιλίων στρεμμάτων.

 

Εν περιπτώσει μη καταβολής του ως άνω τέλους μέχρι της πρώτης συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον των κατά την παράγραφο 1 συμβουλίων, η αίτησις απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Αιτήσεις αναγνωρίσεως υποβαλλόμενες υπό Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δεν υπόκεινται εις την καταβολή των ως άνω τελών.

 

7. Δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου τη με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Γεωργίας, καθορίζονται ειδικότερα τα της συγκροτήσεως και εσωτερικής οργανώσεως των κατά το παρόν άρθρον Συμβουλίων, τα της λειτουργίας και της ενώπιον αυτών διαδικασίας προς κρίσιν των υποθέσεων και έκδοση των γνωμοδοτήσεών των, περιλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ή αυτοπροσώπου παραστάσεως των ενδιαφερομένων, τα της συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξετάσεως μαρτύρων, τα της κοινοποιήσεως των γνωμοδοτήσεων εις τους ενδιαφερομένους και τις δημοσίας αρχάς, τα της ασκήσεως της προσφυγής ενώπιον του Αναθεωρητικού Συμβουλίου και τα της εκδόσεως και κοινοποιήσεως των υπουργικών αποφάσεων, ως και τα της εκτελέσεως αυτών. Δι' ομοίου διατάγματος, εκδιδομένου τη με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας δύναται να αναπροσαρμόζονται τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδικά τέλη υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

8. Η κατά το παρόν άρθρον διαδικασία, ως και η τυχόν αρνητική γνωμοδότησις των συμβουλίων ή απόφασις του Υπουργού Γεωργίας δεν παρακωλύει τους ενδιαφερομένους προς επιδίωξη της αναγνωρίσεως των προβαλλομένων υπ' αυτού δικαιωμάτων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Δια της εκδόσεως θετικής αποφάσεως περί αναγνωρίσεως της κυριότητος ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί δάσους ή δασικής εκτάσεως επ' ονόματι του ασκήσαντος την σχετική αίτηση ή των φερομένων ως δικαιοπαρόχων αυτού, δεν παρακωλύεται η υπό τρίτου ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων επιδίωξις της αναγνωρίσεως των αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ως είρηται δάσους ή δασικής εκτάσεως. Το Δημόσιον ουδεμίαν πάντως φέρει ευθύνη είτε έναντι του ασκήσαντος την κατά την παράγραφο 3 αίτηση εκ της κατοχής ή διαχειρίσεως δάσους ή δασικής εκτάσεως δια τον μέχρι της αναγνωρίσεως των ιδιωτικών δικαιωμάτων χρόνου, είτε έναντι τρίτου, ο οποίος ήθελε αναγνωρισθεί δια τελεσίδικου δικαστικής αποφάσεως αληθής δικαιούχος.

 

9. Δια της ασκήσεως αιτήσεως αναγνωρίσεως κυριότητος ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος κατά τα εν παραγράφω 3 οριζόμενα, αυτός που υποβάλλει ταύτη ως και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτού θεωρούνται αμαχήτως ως αποδεχθέντες τον δασικό χαρακτήρα της εκτάσεως, εφ' ης προβάλλονται τα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ' όσον αυτή έχει εμβαδόν μείζον των εκατό (100) στρεμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

10. Μέχρι της συγκροτήσεως των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λειτουργεί το ήδη υφιστάμενο παρά τη Γενική Διεύθυνση Δασών Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών. Ευθύς μετά την συγκρότηση εκάστου των ανωτέρω Συμβουλίων όλες οι μετά την ημερομηνία της συγκροτήσεως ενός εκάστου εκκρεμούσες αιτήσεις προς γνωμοδότηση εις το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών αποστέλλονται εις το κατά περιφέρεια αρμόδιο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, αναλόγως του τόπου εις ον κείται η δασική έκτασις, εφ' ης αναφέρεται το αιτούμενο υπό του αιτούντος δικαίωμα κυριότητος ή έτερον εμπράγματο δικαίωμα.

 

11. Δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, είναι δυνατόν όπως ιδρυθούν τρία εισέτι Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, οπότε θα καθορίζεται και η έδρα και η περιφέρεια εκάστου των ιδρυομένων Συμβουλίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.