Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιδιοκτήτες των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και της κατά το άρθρο 14 ζώνης γηπέδων οφείλουν να λαμβάνουν, ιδία δαπάνη και με φροντίδα, τα απαιτούμενα μέτρα προς ασφαλή και υπό υγιεινούς όρους απομάκρυνση ή αποξήρανση των επί των γηπέδων τούτων τυχόν συσσωρευομένων ανθυγιεινών υλών και λιμναζόντων επί βλάβη της δημοσίας υγείας υδάτων.

 

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο εργασίες δέον να εκτελούνται κατά τρόπον που δεν προξενεί οιανδήποτε ζημίαν επί των ιδιοκτησιών και των οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. Πάσα τυχόν τοιαύτη ζημία βαρύνει αποκλειστικώς τον ιδιοκτήτη του εξυγιαντέου γηπέδου.

 

3. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν εφ' όσον πρόκειται περί περιπτώσεων ανθυγιεινών υλικών κ.λ.π. προερχομένων εκ των κατοικιών και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εφ' ων εφαρμόζονται οι σχετικές περί αυτών ειδικές διατάξεις.

 

4. Προκειμένου περί ελών, προς εξυγίανση των οποίων απαιτείται η εκτέλεσις ειδικών υδραυλικών έργων σε μεγάλη κλίμακα, εφαρμόζονται οι περί τούτων σχετικές διατάξεις, μη ισχύοντος εν τη περιπτώσει ταύτη του παρόντος άρθρου. Πάντως ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός είναι αρμόδιος να αποφασίζει μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, εάν συντρέχει ή ου λόγος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

5. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν αναλόγως και επί πόλεων, κωμών κ.λ.π. μη εχουσών εγκεκριμένο σχέδιον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.