Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο στο εγκεκριμένο σχέδιο καθορισμός των εν τη παράγραφο 1 του άρθρου 2 υπό στοιχεία α' και β' αναφερομένων εν γένει χώρων και οικοπέδων χορηγεί δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως λόγω δημοσίας ωφελείας των υπό των χώρων τούτων καταλαμβανόμενων ακινήτων.

 

2. Προκειμένης της αμέσου εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου προς διάνοιξη κεντρικών οδών και πλατειών ή ίδρυση αλσών, πρασιών, κήπων κ.λ.π. και προς κατασκευήν εν γένει των εν παράγραφο 1 του άρθρου 2 υπό στοιχείον β' αναφερομένων έργων, δύναται δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, μετά γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των δημοσίων έργων, ν' αναγνωρισθεί δημοσία ωφέλεια προς αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων μη θιγομένων υπό του σχεδίου τούτου, κειμένων πέραν των κατά τα ανωτέρω (παράγραφος 1) υπό του εγκεκριμένου σχεδίου καθοριζομένων ως αναγκαστικώς απαλλοτριωτέων ακινήτων, και περιλαμβανομένων εντός της περί το εν ω η ως άνω άμεσος εφαρμογή τμήμα ζώνης, εφ' ης προβλέπεται ότι θα εκταθεί η εκ της εφαρμογής του σχεδίου επί των ακινήτων ωφέλεια, και η οποία ζώνη καθορίζεται δια του αυτού διατάγματος.

 

3. Εφ' όσον η κατά την προηγούμενη παράγραφο άμεσος εφαρμογή του σχεδίου συνεπάγεται κατεδάφιση πολλών χρησιμοποιουμένων οικοδομών, δύναται ν' αναγνωρισθεί δημοσία ωφέλεια προς αναγκαστική απαλλοτρίωση μεμονωμένων οικοδομήσιμων γηπέδων επί τω τέλει ανεγέρσεως επί τούτων κτιρίων προς κάλυψη του εκ της κατά τα ανωτέρω κατεδαφίσεως προκύπτοντος κενού. Ως απαλλοτριωτέα εν τη περιπτώσει ταύτη γήπεδα θεωρούνται τα εφ' ων ουδεμία υφίσταται οικοδομή και τα καταλαμβανόμενα υπό προσωρινού χαρακτήρος παραπηγμάτων και ερειπίων ή και χρησιμοποιήσιμων κτιρίων, ων ο όγκος δεν υπερβαίνει το τέταρτον του όλου οικοδομήσιμου όγκου του οικοπέδου. Η αναγνώρισις της προς απαλλοτρίωση δημοσίας ωφελείας εκτελείται κατά τα αυτά εν τη ανωτέρω παραγράφω 2 διαλαμβανόμενα, η δε αναγκαστική απαλλοτρίωσις ενεργείται μόνον με τον όρο της επί των απαλλοτριούμενων οικοπέδων ανεγέρσεως οικοδομών, των μεγίστων επιτρεπομένων εν εκάστη περιπτώσει διαστάσεων, εντός προθεσμίας μη δυναμένης να υπερβεί την τετραετία, αφ' ης το απαλλοτριωθέν ακίνητο αφέθηκε υπό του τέως ιδιοκτήτου εις την πλήρη διάθεση του επισπεύδοντος την απαλλοτρίωση. Προς εξασφάλιση της τηρήσεως του όρου τούτου δέον απαραιτήτως να παρέχονται εις τον τέως ιδιοκτήτη επαρκείς εγγυήσεις, κατά τα δια βασιλικού διατάγματος λεπτομερώς κανονισθησόμενα, και να καταβάλλεται σε αυτό πάντως, εν περιπτώσει μη τηρήσεως του εν λόγω όρου, και χρηματική ικανοποίησις, κανονιζόμενη δια του αυτού διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.