Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον σχέδια καθορίζουν αναλόγως των προβλεπομένων αναγκών, πλην των άλλων:

 

α) Τις οδούς και πλατείας, τους κοινοχρήστους κήπους, πρασιάς και άλση και εν γένει τους προς κοινωφελείς σκοπούς αναγκαίους κοινοχρήστους χώρους.

β) Τα προς ανέγερση δημοσίων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων και τα προς εκτέλεσιν οιωνδήποτε ετέρων κοινής ωφελείας έργων αναγκαιούντα οικόπεδα και

γ) Τους οικοδομήσιμους χώρους και εν γένει την χρησιμοποίηση εκάστης θέσεως προς ορισμένον κοινωνικό σκοπόν.

 

Δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, δύνανται να ορίζονται λεπτομερώς εν εκάστη περιπτώσει οι ανωτέρω (εδάφιο α') κοινωφελείς σκοποί και τα κοινής ωφελείας έργα (εδάφιο β'). Στα αυτά ως άνω σχέδια δύνανται να χαρακτηρίζονται και οι αρχαιολογικοί χώροι κατά τις σχετικές υποδείξεις της αρμοδίας υπηρεσίας.

 

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο σχέδια δέον να συντάσσονται επί τη βάσει της μεγίστης δυνατής προβλεπομένης επεκτάσεως των πόλεων, κωμών κ.λ.π., να καθορίζονται δε σε αυτά, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών της πόλεως κ.λ.π., ην αφορούν, τα όρια των αμέσως εφαρμοστέων τμημάτων του σχεδίου. Ο καθορισμός των κατά τα ανωτέρω στοιχείων, εκτός των ορίων τούτων, δύναται να περιορίζεται εις γενικότητας, αφιεμένου του λεπτομερειακού αυτών προσδιορισμού, κατά την επέκτασιν των εν λόγω ορίων, όστις εν τη περιπτώσει ταύτη εγκρίνεται ομού μετά της επεκτάσεως ταύτης, συνοδά των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5, κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του συμβουλίου των δημοσίων έργων.

 

3. Τα ανωτέρω σχέδια συντάσσονται βάσει τοπογραφικού και χωροσταθμικού χάρτου, εμφαίνοντος υπό κλίμακα την μορφήν του εδάφους και τις κατά την σύνταξιν του σχεδίου επί αυτού υφιστάμενες οδούς, ρεύματα, οικοδομές και λοιπά αντικείμενα, και συνοδεύονται υπό των αναγκαιούντων επεξηγηματικών πινάκων και υπομνημάτων.

 

4. Δια βασιλικών διαταγμάτων κανονίζεται ο τρόπος συντάξεως και ελέγχου των κατά τα ανωτέρω τοπογραφικών κ.λ.π., χαρτών και σχεδίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.