Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφ' όσον στο εγκεκριμένο σχέδιο δεν προβλέπεται υψομετρική θέσις των οδών, πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων, ως και των επί της επιφανείας του εδάφους βάσεων των εν γένει οικοδομών, περιτοιχισμάτων, ιδιωτικών πρασιών και κήπων, καθορίζεται αυτή δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, λαμβανομένης μετά σύμφωνον γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων. Κατά τον αυτόν τρόπον τροποποιούνται τα ανωτέρω υψομετρικά στοιχεία και μετά τον αρχικό καθορισμό των.

 

2. Εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων επιτρέπεται μόνον μετά τον κατά τα ανωτέρω υψομετρικό καθορισμό.

 

3. Δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οικοδομών και η εν γένει εκτέλεσις οιωνδήποτε εργασιών δομήσεως επί οικοπέδων κειμένων εις οδούς και πλατείας μη διαμορφωθείσας τεχνικώς βάσει του κατά τα ανωτέρω υψομετρικού καθορισμού, τουλάχιστον επί τμήματος αυτών κειμένου προ των εφ' ων οι ανεγερθησόμενες οικοδομές οικοπέδων, κατά τα δια βασιλικού διατάγματος κανονισθησόμενα. Εν ανάγκη εις την τοιαύτη διαμόρφωση οφείλουν να προβαίνουν εις βάρος και δια λογαριασμό των υπόχρεων αυτοί οι οικοδομούντες. Η παράγραφος αυτή έχει και αναδρομική ισχύ ως προς τις ήδη ανεγερθείσας οικοδομές, οι ιδιοκτήτες των οποίων καλούμενοι δέον να συμμορφωθούν προς τις ανωτέρω διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.